EkumenickýSkutky15

Skutky

Skutky apoštolov

Apoštolský snem v Jeruzaleme1 Poda­ktorí, čo prišli z Judska, učili bratov: Ak sa nedáte ob­rezať podľa Mojžišov­ho pred­pisu, ne­môžete byť spasení. 2 A keď medzi nimi a Pav­lom a Bar­nabášom vznikol spor a ne­malá hád­ka, roz­hod­li, že Pavol, Bar­nabáš a nie­ktorí ďalší spomedzi nich pôj­du s touto spor­nou otáz­kou k apoštolom a k starším do Jeruzalema. 3 Ich teda vy­slala cir­kev a oni pre­chádzali cez Feníciu a Samáriu. Rozp­rávali, ako sa ob­rátili po­hania a všet­kým bratom spôsobili veľkú radosť. 4 Keď prišli do Jeruzalema, pri­vítala ich cir­kev, apoštoli a starší. Vy­rozp­rávali, čo všet­ko Boh s nimi urobil. 5 Nie­ktorí zo skupiny farizejov, ktorí uverili, hovorili: Treba ich ob­rezať a pri­kázať im, aby za­chovávali Mojžišov zákon. 6 Apoštoli a starší sa teda zišli, aby túto otáz­ku pre­skúmali. 7 Keď sa strh­la veľká hád­ka, Peter vstal a po­vedal im: Muži, bratia! Vy viete, že od pradáv­na si ma Boh spomedzi vás vy­volil, aby z mojich úst počuli po­hania slovo evan­jelia a uverili. 8 Boh, ktorý po­zná srd­cia, vy­dal im svedec­tvo tým, že im daroval Ducha Svätého tak ako aj nám. 9 A medzi nami a nimi nerobil vôbec nijaký roz­diel, keď vierou očis­til ich srd­cia. 10 Prečo teda teraz po­kúšate Boha a kladiete na šiju učeníkov jar­mo, ktoré ne­vládali niesť ani naši ot­covia, ani my? 11 Ale veríme, že milosťou Pána Ježiša budeme spasení takis­to ako oni. 12 A keď Bar­nabáš a Pavol rozp­rávali, aké znamenia a divy urobil Boh ich pro­stred­níc­tvom medzi po­han­mi, celé zhromaždenie zmĺk­lo a počúvali. 13 Keď sa odm­lčali, oz­val sa Jakub: Muži, bratia, vy­počuj­te ma! 14 Šimon vy­rozp­rával, ako Boh po pr­vý raz zhliadol a vy­bral si z pohanov ľud pre svoje meno. 15 S tým sa zhodujú aj slová prorokov, lebo je na­písané: 16 Po­tom sa vrátim a znova vy­budujem zrúcaný Dávidov stan a znova vy­budujem jeho ru­iny a vztýčim ho, 17 aby aj os­tat­ní ľudia hľadali Pána, všet­ky národy, nad ktorými sa vzývalo moje meno, hovorí Pán, ktorý koná tieto veci, 18 známe od vekov. 19 Pre­to usudzujem, že ne­smieme robiť ťažkos­ti tým, čo sa z pohanov ob­racajú k Bohu, 20 ale treba im na­písať list, aby sa zdržiavali poškvr­nenia mod­lami, smils­tva, za­duseného a kr­vi. 21 Mojžiš má totiž od dáv­nych po­kolení po mes­tách svojich kazateľov, ktorí ho čítajú každú sobotu v synagógach. Odporúčanie snemu22 Vtedy apoštoli a starší spolu s celou cir­kvou roz­hod­li, že spomedzi seba vy­berú mužov a pošlú ich s Pavlom a Bar­nabášom do An­ti­ochie. Boli to Júda, prímením Bar­sabáš, a Sílas, pop­red­ní muži medzi brat­mi. 23 Po nich im po­slali ten­to list: Apoštoli a starší bratia po­zdravujú bratov z pohanov v Antiochii, Sýrii a Cilícii. 24 Keďže sme sa do­počuli, že nie­ktorí, čo od nás vy­šli, vás znepokojili a zmiat­li vaše mys­le svojimi slovami, hoci sme ich ničím ne­poverili, 25 jed­nomyseľne sme sa roz­hod­li, že vy­berieme mužov a pošleme ich k vám s našimi milovanými — Bar­nabášom a Pav­lom, 26 s ľuďmi, ktorí vy­dali svoj život za meno nášho Pána Ježiša Kris­ta. 27 Vy­slali sme pre­to Júdu a Sílasa, ktorí vám to is­té vy­svet­lia úst­ne. 28 Lebo Duch Svätý a my sme roz­hod­li, že na vás nebudeme klásť nijaké iné bremeno ok­rem toh­to, ne­vy­hnut­ného: 29 Zdržiavať sa mäsa obetovaného mod­lám, kr­vi, udusených zvierat a smils­tva. Ak sa toh­to budete chrániť, budete konať správ­ne. Buďte zdraví! 30 Keď sa teda roz­lúčili, prišli do An­ti­ochie, zvolali zhromaždenie a odo­vzdali list. 31 Keď ho prečítali, za­radovali sa z tejto útechy. 32 Júda a Sílas mnohými slovami po­vzbudzovali a po­silňovali bratov, lebo aj oni boli prorok­mi. 33 Po is­tom čase sa s bratmi v pokoji roz­lúčili, aby sa vrátili k tým, čo ich vy­slali. 34 No Pavol a Bar­nabáš os­tali v Antiochii a s mnohými inými učili a hlásali Pánovo slovo. 35 Po nie­koľkých dňoch po­vedal Pavol Bar­nabášovi: Vráťme sa a ponavštevuj­me bratov, aby sme videli, ako sa majú vo všet­kých tých mes­tách, kde sme hlásali Pánovo slovo. Pavlov rozchod s Barnabášom36 Bar­nabáš chcel vziať so sebou aj Jána, prímením Marek, 37 ale Pavol usúdil, že ne­treba brať so sebou toho, kto ich v Pamfýlii opus­til a nešiel pracovať ved­no s nimi. 38 Došlo medzi nimi k ostrému sporu, a tak sa roz­išli. Bar­nabáš si vzal Mar­ka a od­plavil sa na Cyp­rus, 39 Pavol si zasa vy­bral Sílasa. Bratia ho zverili do Pánovej milos­ti a tak sa vy­dal na ces­tu. 40 Chodil po Sýrii a Cilícii a po­silňoval cir­kvi.

EkumenickýSkutky15

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček