EkumenickýSkutky17

Skutky

Skutky apoštolov

Pavol v Tesalonike1 Keď pre­ces­tovali cez Am­fipolis a Apol­lóniu, prišli do Tesaloniky, kde bola židov­ská synagóga. 2 Pavol ako zvyčaj­ne išiel medzi nich a po tri soboty viedol s nimi roz­hovory o Písmach 3 a tak im od­haľoval a do­kazoval, že Kris­tus musel tr­pieť a vstať z mŕtvych. Tým­to Kris­tom je Ježiš, ktorého vám ja zves­tujem. 4 Nie­ktorí z nich sa dali pre­svedčiť a pri­pojili sa k Pavlovi a Sílasovi vrátane veľkého počtu Grékov, ktorí uc­tievali Boha, a ne­málo vznešených žien. 5 Ale žiar­liví Židia vzali si akých­si pod­liakov z ulice, vy­volali roz­ruch medzi spodinou a roz­búrili mes­to. Na­pad­li Jasonov dom a chceli Pav­la a Sílasa vy­viesť pred ľud. 6 Keď ich však nenašli, od­vliek­li Jasona a nie­ktorých bratov k predstaveným mes­ta a volali: Tí, čo pre­vracajú celý svet, prišli aj sem 7 a Jason ich prijal. A všet­ci títo konajú proti cisárovým nariadeniam, lebo tvr­dia, že kráľom je Ježiš. 8 Tak­to po­búrili dav i pred­stavených mes­ta, ktorí to počúvali. 9 Keď však do­stali od Jasona a od os­tat­ných záruku, pre­pus­tili ich. Apoštol v Beroji10 Bratia hneď v noci vy­pravili Pav­la a Sílasa do Beroje. Len čo ta prišli, vošli do židov­skej synagógy. 11 Tunajší Židia boli šľachet­nejší ako v Tesalonike. Prijímali slovo s veľkou dych­tivosťou a každý deň skúmali Pís­mo, či je to na­ozaj tak. 12 A tak mnohí z nich uverili a takis­to ne­málo gréc­kych žien i mužov z vyšších vrs­tiev. 13 Len čo sa však Židia v Tesalonike do­zvedeli, že Pavol hlása Božie slovo aj v Beroji, prišli aj ta znepokojovať a po­burovať zá­stupy. 14 Bratia teda hneď vy­slali Pav­la, aby šiel k moru; Sílas a Timotej os­tali tam. 15 Ale tí, čo Pav­la sprevádzali, za­vied­li ho až do Atén. Tam pre­vzali príkaz pre Sílasa a Timoteja, aby čo naj­skôr prišli za ním, a vrátili sa. Pavol v Aténach16 Medzi­tým, čo Pavol čakal na nich v Aténach, v duchu sa znepokojoval, keď videl, že mes­to je od­dané mod­lár­stvu. 17 Pre­to sa v synagóge rozp­rával so Žid­mi a ctiteľmi Boha a každý deň hovoril na námes­tí s tými, čo tadiaľ náhodou išli. 18 Do roz­hovoru sa s ním púšťali aj nie­ktorí filozofi, epikurej­ci a sto­ici. Jed­ni sa pýtali: Čo to chce ten­to táraj po­vedať? Iní zasa hovorili: Zdá sa, že hlása cudzie božs­tvá. To pre­to, lebo ohlasoval Ježiša a zmŕt­vychvs­tanie. 19 A tak ho vzali so sebou a od­vied­li na Are­opág so slovami: Radi by sme sa do­zvedeli, čo je to za nové učenie, ktoré ty hlásaš. 20 Veď to, čo počujú naše uši, je čosi ne­slýchané, pre­to sa chceme do­zvedieť, čo to má byť. 21 Všet­ci Aténčania, ako aj pri­sťahoval­ci z cudziny totiž naj­viac času venovali tomu, že rozp­rávali alebo počúvali niečo nové. 22 Pavol si za­stal do stredu Are­opágu a po­vedal: Muži, Aténčania! Podľa všet­kého po­zorujem, že ste mimoriad­ne nábožní. 23 Keď som sa pre­chádzal a pre­zeral som si vaše svätyne, našiel som aj ol­tár s nápisom: Ne­známemu bohu. Ja vám teraz teda hlásam to, čo uc­tievate, hoci to ne­poz­náte. 24 Boh, ktorý stvoril svet a všet­ko, čo je v ňom, ten­to Boh, keďže je Pánom neba i zeme, nebýva v chrámoch zhotovených rukami, 25 ani si nedá slúžiť ľud­skými rukami, ako keby niečo po­treboval, veď on dáva všet­kému život, dych a všet­ko. 26 On z jedného stvoril celé ľud­ské po­kolenie, aby obývalo celý po­vrch zeme, vy­medzil ľuďom čas a hranice bývania, 27 aby hľadali Boha, či by ho nejako ne­na­hmatali a nenašli, hoci od ni­koho z nás nie je ďaleko. 28 V ňom žijeme, hýbeme sa a sme, ako to po­vedali aj nie­ktorí vaši bás­nici: Veď sme jeho rodom. 29 Nuž, ak sme Božím rodom, ne­smieme sa naz­dávať, že božs­tvo sa podobá zlatu, strieb­ru či kameňu — výt­voru ľud­ského umu a zručnos­ti. 30 Boh skončil s časom ne­vedomos­ti a teraz ľuďom hlása, aby všet­ci a všade robili po­kánie. 31 Lebo určil deň, keď bude spravod­livo súdiť celý svet skr­ze muža, ktorého ustanovil. Všet­kým o tom po­skytol spoľah­livý dôkaz, keď ho vzkriesil z mŕtvych. 32 Keď počuli o vzkriesení z mŕtvych, nie­ktorí si robili po­smešky, iní zasa hovorili: Radi si ťa o tom vy­počujeme, ale až inokedy. 33 A tak Pavol od nich od­išiel. 34 Nie­ktorí muži mu však uverili a pri­pojili sa k nemu. Medzi nimi bol Di­onýz Are­opagita, žena menom Damaris a iní.

EkumenickýSkutky17

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček