EkumenickýSkutky11

Skutky

Skutky apoštolov

Petrova správa cirkvi v Jeruzaleme1 Medzi­tým sa apoštoli a bratia žijúci v Judsku do­počuli, že Božie slovo prijali aj po­hania. 2 Keď prišiel Peter do Jeruzalema, do­hovárali mu tí, ktorí boli spomedzi ob­rezaných: 3 Vošiel si k neobrezaným mužom a jedol si s nimi. 4 Peter im začal rad-radom vy­svetľovať: 5 Bol som v meste Jop­pa, mod­lil som sa a vo vy­tržení som mal videnie, že zo­stupuje z neba akási nádoba, akoby veľká plach­ta, spus­tená za štyri rohy a prišla až ku mne. 6 Po­zor­ne som sa do nej za­hľadel a videl som tam št­vor­nohé po­zem­ské zvieratá, divú zver, plazy a nebes­ké vtáky. 7 Počul som aj hlas, ktorý mi hovoril: Peter, vstaň, za­bíjaj a jedz! 8 Od­povedal som: To nie, Pane. Veď do mojich úst ni­kdy ne­vošlo nič poškvr­nené alebo nečis­té. 9 Ale hlas z neba mi druhý raz po­vedal: Čo Boh očis­til, ty nenazývaj poškvr­neným. 10 Toto sa zopakovalo tri razy a po­tom sa všet­ko zasa zo­dvih­lo do neba. 11 Hneď nato pri dome, v ktorom sme boli, za­stali traja muži, po­slaní ku mne z Cézarey. 12 A Duch mi po­vedal, aby som šiel s nimi a nerobil roz­diely. So mnou išli aj títo šies­ti bratia. Vošli sme do domu toho muža. 13 On nám roz­povedal, ako videl vo svojom dome an­jela, ktorý hovoril: Pošli do Jop­py a za­volaj si Šimona, prímením Peter. 14 On ti po­vie slová, ktorými budeš spasený ty a celý tvoj dom. 15 Len čo som po­tom začal hovoriť, zo­stúpil na nich Duch Svätý, a to tak, ako zo­stúpil na začiat­ku aj na nás. 16 Vtedy som si spomenul na slovo Pána, ktorý po­vedal: Ján krs­til vodou, ale vy budete po­krs­tení Duchom Svätým. 17 Ak im teda Boh daroval taký is­tý dar ako nám, ktorí sme uverili v Pána Ježiša Kris­ta, ktože som po­tom ja, aby som mohol pre­kážať Bohu? 18 Keď to počuli, upokojili sa a oslavovali Boha, hovoriac: Boh teda aj po­hanom daroval po­kánie, aby mali život. Založenie cirkvi v Antiochii19 Medzi­tým tí, čo sa roz­pŕch­li pre súženie, ktoré na­stalo za Štefana, prešli až do Fenície, na Cyp­rus a do An­ti­ochie, no Božie slovo neh­lásali ni­komu, iba Židom. 20 Nie­ktorí z nich však boli aj Cyperčania a Cyrénčania, a tak, keď prišli do An­ti­ochie, pri­hovárali sa aj Grékom a ohlasovali im Pána Ježiša. 21 Pánova ruka bola s nimi a veľa ich uverilo a ob­rátilo sa k Pánovi. 22 Do­počula sa o tom aj jeruzalem­ská cir­kev a vy­slala do An­ti­ochie Bar­nabáša. 23 Keď ta prišiel a videl Božiu milosť, za­radoval sa a po­vzbudzoval všet­kých, aby vy­trvali pri Pánovi, ako si zau­mienili v srdci, 24 lebo to bol dob­rý muž, pl­ný Ducha Svätého a viery. K Pánovi sa pri­dal veľký počet ľudí. 25 Bar­nabáš pre­to od­išiel do Tar­zu vy­hľadať Šav­la, 26 a keď ho našiel, pri­viedol ho do An­ti­ochie. Celý rok os­tali v tamojšej cir­kvi a učili zá­stupy. V Antiochii po pr­vý raz učeníkov na­zvali kresťan­mi. 27 V tých dňoch prišli z Jeruzalema do An­ti­ochie proroci. 28 Jeden z nich, menom Agabos, vstal a z vnuknutia Ducha varoval, že po celom svete bude veľký hlad. Ten hlad na­ozaj na­stal za vlády Klau­dia. 29 Pre­to sa učeníci roz­hod­li, že každý podľa svojich možnos­tí pod­porí bratov žijúcich v Judsku. 30 Urobili teda zbier­ku a po Bar­nabášovi a Šav­lovi ju po­slali starším.

EkumenickýSkutky11

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček