EkumenickýSkutky15,35

Skutky 15:35

Skutky apoštolov

Po nie­koľkých dňoch po­vedal Pavol Bar­nabášovi: Vráťme sa a ponavštevuj­me bratov, aby sme videli, ako sa majú vo všet­kých tých mes­tách, kde sme hlásali Pánovo slovo.


Verš v kontexte

34 No Pavol a Bar­nabáš os­tali v Antiochii a s mnohými inými učili a hlásali Pánovo slovo. 35 Po nie­koľkých dňoch po­vedal Pavol Bar­nabášovi: Vráťme sa a ponavštevuj­me bratov, aby sme videli, ako sa majú vo všet­kých tých mes­tách, kde sme hlásali Pánovo slovo. 36 Bar­nabáš chcel vziať so sebou aj Jána, prímením Marek,

späť na Skutky, 15

Príbuzné preklady Roháček

35 A Pavel a Bar­nabáš zdržovali sa v An­ti­ochii učiac a zves­tujúc, aj s mnohými inými, slovo Pánovo.

Evanjelický

35 Pavel a Bar­nabáš os­tali v An­ti­ochii, učili a s mnohými inými zves­tovali slovo Pánovo.

Ekumenický

35 Po nie­koľkých dňoch po­vedal Pavol Bar­nabášovi: Vráťme sa a ponavštevuj­me bratov, aby sme videli, ako sa majú vo všet­kých tých mes­tách, kde sme hlásali Pánovo slovo.

Bible21

35 Pavel a Barnabáš zůsta­li v An­ti­o­chii také a spo­lu s mno­ha další­mi vy­učova­li a káza­li Pánovo slovo.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček