EkumenickýSkutky15,2

Skutky 15:2

Skutky apoštolov

A keď medzi nimi a Pav­lom a Bar­nabášom vznikol spor a ne­malá hád­ka, roz­hod­li, že Pavol, Bar­nabáš a nie­ktorí ďalší spomedzi nich pôj­du s touto spor­nou otáz­kou k apoštolom a k starším do Jeruzalema.


Verš v kontexte

1 Poda­ktorí, čo prišli z Judska, učili bratov: Ak sa nedáte ob­rezať podľa Mojžišov­ho pred­pisu, ne­môžete byť spasení. 2 A keď medzi nimi a Pav­lom a Bar­nabášom vznikol spor a ne­malá hád­ka, roz­hod­li, že Pavol, Bar­nabáš a nie­ktorí ďalší spomedzi nich pôj­du s touto spor­nou otáz­kou k apoštolom a k starším do Jeruzalema. 3 Ich teda vy­slala cir­kev a oni pre­chádzali cez Feníciu a Samáriu. Rozp­rávali, ako sa ob­rátili po­hania a všet­kým bratom spôsobili veľkú radosť.

späť na Skutky, 15

Príbuzné preklady Roháček

2 A keď p­reto povstala vzbura a ne­malá hád­ka Pav­lovi a Bar­nabášovi s nimi, ustanovili, aby Pavel a Bar­nabáš a ešte niektorí iní z nich išli k apoštolom a starším hore do Jeruzalema o ten­to spor.

Evanjelický

2 Keďže z toho po­vs­tal spor a ne­malá hád­ka medzi Pav­lom, Bar­nabášom a medzi nimi, nariadili, aby Pavel, Bar­nabáš a nie­ktorí ďalší z nich išli v tej­to spor­nej otáz­ke k apoštolom a starším do Jeruzalema.

Ekumenický

2 A keď medzi nimi a Pav­lom a Bar­nabášom vznikol spor a ne­malá hád­ka, roz­hod­li, že Pavol, Bar­nabáš a nie­ktorí ďalší spomedzi nich pôj­du s touto spor­nou otáz­kou k apoštolom a k starším do Jeruzalema.

Bible21

2 Pavel a Barnabáš s nimi pro­to ve­dli ne­malý spor a hádku, a tak bylo roz­hodnuto, že Pavel, Barnabáš a něk­teří další půjdou s touto otázkou za apošto­ly a starší­mi do Je­ruzalé­ma.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček