EkumenickýSkutky15,1

Skutky 15:1

Skutky apoštolov

Poda­ktorí, čo prišli z Judska, učili bratov: Ak sa nedáte ob­rezať podľa Mojžišov­ho pred­pisu, ne­môžete byť spasení.


Verš v kontexte

1 Poda­ktorí, čo prišli z Judska, učili bratov: Ak sa nedáte ob­rezať podľa Mojžišov­ho pred­pisu, ne­môžete byť spasení. 2 A keď medzi nimi a Pav­lom a Bar­nabášom vznikol spor a ne­malá hád­ka, roz­hod­li, že Pavol, Bar­nabáš a nie­ktorí ďalší spomedzi nich pôj­du s touto spor­nou otáz­kou k apoštolom a k starším do Jeruzalema. 3 Ich teda vy­slala cir­kev a oni pre­chádzali cez Feníciu a Samáriu. Rozp­rávali, ako sa ob­rátili po­hania a všet­kým bratom spôsobili veľkú radosť.

späť na Skutky, 15

Príbuzné preklady Roháček

1 A prišli nie­ktorí z Jud­ska dolu a učili bratov, že vraj jest­li sa ne­ob­režete podľa obyčaje Mojžišovej, ne­môžete byť spasení.

Evanjelický

1 Ale nie­ktorí, čo prišli z Jud­ska, učili bratov: Ak sa nedáte ob­rezať podľa ustanovenia Mojžišov­ho, ne­môžete dôj­sť spasenia.

Ekumenický

1 Poda­ktorí, čo prišli z Judska, učili bratov: Ak sa nedáte ob­rezať podľa Mojžišov­ho pred­pisu, ne­môžete byť spasení.

Bible21

1 Po­tom přiš­li něk­teří z Jud­s­ka a za­ča­li bra­t­ry učit: „Pokud se ne­dá­te obřezat pod­le Mo­jžíšova způso­bu, nemůžete být spaseni.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček