EkumenickýSkutky25

Skutky

Skutky apoštolov

Pavlovo odvolanie k cisárovi1 Tri dni po svojom ná­stupe v provincii od­išiel Fes­tus z Cézarey do Jeruzalema. 2 Tam sa naňho ob­rátili veľkňazi a židov­skí vod­covia so žalobou proti Pav­lovi. Prosili a žiadali ho, 3 aby sa pri­dal na ich stranu a dal pred­viesť Pav­la do Jeruzalema; strojili totiž ú­klady, že ho po ces­te za­bijú. 4 Fes­tus im od­povedal, že Pavol je vo väzení v Cézarei a že on sám ta čo­skoro od­ces­tuje. 5 Pre­to tí, čo majú medzi vami moc, po­vedal, nech idú so mnou, a ak ten muž spáchal niečo zlé, nech na neho žalujú. 6 Ne­zdržal sa u nich dl­hšie ako osem alebo desať dní a zišiel do Cézarey. Na druhý deň za­sadol na súd­nu stolicu a roz­kázal pred­viesť Pav­la. 7 Keď Pavol prišiel, ob­stúpili ho Židia, čo prišli z Jeruzalema, a vznášali proti nemu veľa ťažkých ob­vinení, no ne­vedeli ich do­kázať. 8 Pavol sa bránil: Ničím som sa ne­preh­rešil ani proti židov­skému zákonu, ani proti chrámu, ani proti cisárovi. 9 No Fes­tus chcel pre­ukázať Židom priazeň, pre­to od­povedal Pav­lovi: Chceš ísť do Jeruzalema a tam sa dať v mojej prítom­nos­ti súdiť pre tieto veci? 10 Pavol však po­vedal: Stojím pred cisárovou súd­nou stolicou a pred ňou ma treba súdiť. Židom som nijako ne­uk­riv­dil, ako vieš veľmi dob­re aj sám. 11 Ak som teda vin­ný a spáchal som niečo také, za čo si za­sluhujem sm­rť, ne­zdráham sa zo­mrieť. Ale ak nieto nič prav­dy na tom, čo títo na mňa žalujú, ni­kto ma im ne­môže vy­dať. Od­volávam sa k cisárovi. 12 Vtedy sa Fes­tus poroz­prával s radou a od­povedal: K cisárovi si sa od­volal, k cisárovi pôj­deš. Pavol pred Agrippom a Bernikou13 Po uplynutí nie­koľkých dní prices­toval do Cézarey kráľ Ag­rip­pa s Bernikou, aby po­zdravili Fes­ta. 14 Keď tam trávili už viac dní, Fes­tus kráľovi spomenul Pav­lov prípad: Je tu jeden väzeň, ktorého tu nechal Félix. 15 Keď som bol v Jeruzaleme, ob­rátili sa na mňa s jeho prípadom židov­skí veľkňazi a starší a dožadovali sa jeho od­súdenia. 16 Od­povedal som im, že u Rimanov nie je zvykom vy­dať obžalovaného skôr, ako by do­stal možnosť brániť sa proti ob­vineniu v prítomnosti žalob­cov. 17 Prišli sem teda za mnou a ja som na druhý deň bez prieťahov za­sadol na súd­nu stolicu a pri­kázal som pred­viesť toho človeka. 18 Žalob­covia ho ob­stúpili, no ne­vznies­li proti nemu nijaké ob­vinenie zo zločinov, z ktorých som ho ja podoz­rieval. 19 Mali s ním iba akési spory o svojom nábožen­stve a o akomsi Ježišovi, ktorý zo­mrel, a o ktorom Pavol tvr­dí, že žije. 20 Keďže som bol v rozpakoch, ako tieto veci riešiť, opýtal som sa, či by nech­cel ísť do Jeruzalema a tam sa dať pre toto súdiť. 21 Ale Pavol sa od­volal a žiadal, aby bol väz­nený až do roz­hod­nutia Jeho Veličen­stva. Pri­kázal som teda strážiť ho, kým ho ne­pošlem k cisárovi. 22 Nato Ag­rip­pa po­vedal Fes­tovi: Ja by som si tiež rád vy­počul toho človeka. Zaj­tra ho budeš môcť počuť, od­povedal mu Fes­tus. 23 Na druhý deň prišli Ag­rip­pa a Ber­nika s veľkou po­mpéz­nosťou. Vstúpili do súd­nej siene spolu s vysokými dôs­toj­ník­mi a pop­red­nými osob­nosťami mes­ta. Po­tom na Fes­tov príkaz pri­vied­li Pav­la. 24 Fes­tus po­vedal: Kráľ Ag­rip­pa a všet­ci tu prítom­ní muži! Vidíte toh­to človeka. Preňho na mňa naliehalo celé množs­tvo Židov v Jeruzaleme i tu. Všet­ci kričali, že ne­smie zo­stať nažive. 25 Ja som zis­til, že ne­urobil nič také, za čo by si za­sluhoval sm­rť, no on sa od­volal k Jeho Veličen­stvu, nuž som sa roz­hodol po­slať ho ta. 26 Ne­mám však nič určité, čo by som o ňom panov­níkovi mohol na­písať, pre­to som ho dal pred­viesť pred vás, predovšet­kým pred teba, kráľ Ag­rip­pa, aby som po vy­počutí mal čo na­písať. 27 Zdá sa mi totiž nerozum­né po­slať väzňa a ne­uviesť jeho vinu.

EkumenickýSkutky25

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček