EkumenickýSkutky9

Skutky

Skutky apoštolov

Obrátenie Šavla1 Šavol sa ešte stále vy­hrážal Pánovým učeníkom a dych­til po ich vy­vraždení. Prišiel k veľkňazovi 2 a vy­žiadal si od neho lis­ty pre synagógy v Damasku, aby mohol vy­hľadať mužov i ženy, stúpen­cov tej ces­ty, a pri­viesť ich v putách do Jeruzalema. 3 Ako tak išiel a blížil sa k Damasku, ožiarilo ho svet­lo z neba. 4 Padol na zem a počul hlas: Šavol! Šavol! Prečo ma prena­sleduješ? 5 Od­povedal: Kto si, Pane? A on po­vedal: Ja som Ježiš, ktorého ty prena­sleduješ. 6 No vstaň a choď do mes­ta, tam ti po­vedia, čo máš robiť. 7 Muži, ktorí šli s ním, os­tali stáť ne­mí od úžasu, lebo počuli hlas, ale ni­koho ne­videli. 8 Po­tom Šavol vstal zo zeme, no keď ot­voril oči, nič ne­videl. Vzali ho teda za ruku a za­vied­li do Damas­ku. 9 Tri dni ne­videl, nejedol ani ne­pil. 10 V Damasku žil učeník, menom Ananiáš. Toho Pán oslovil vo videní: Ananiáš! A on sa ohlásil: Tu som, Pane. 11 Pán mu po­vedal: Vstaň a záj­di do ulice, ktorá sa volá Rov­ná. V Júdovom dome vy­hľadaj muža menom Šavol z Tarzu. Práve sa mod­lí a 12 mal videnie, že k nemu prišiel muž menom Ananiáš a položil naňho ruky, aby znova videl. 13 No Ananiáš od­povedal: Pane, od mnohých som počul o tomto mužovi, koľko zla narobil tvojim svätým v Jeruzaleme. 14 Aj tu má od veľkňazov moc zviazať všet­kých, čo vzývajú tvoje meno. 15 Pán mu však od­povedal: Choď, lebo on je mojou vy­volenou nádobou, aby zaniesol moje meno po­hanom, kráľom i synom Iz­raela. 16 A ja mu ukážem, čo všet­ko musí vy­tr­pieť pre moje meno. 17 Ananiáš teda od­išiel, vošiel do domu, položil naňho ruky a po­vedal: Brat Šavol, po­slal ma Pán Ježiš, ktorý sa ti zjavil na ces­te, ktorou si prišiel, aby si znova videl a bol na­pl­nený Duchom Svätým. 18 Tu mu spad­li z očí akoby šupiny, zasa videl, vstal a dal sa po­krs­tiť. Šavlova kázeň v Damasku19 Po­tom prijal po­krm a zmoc­nel. 20 Nie­koľko dní zo­trval medzi učeník­mi v Damasku 21 a hneď hlásal v synagógach, že ten­to Ježiš je Boží Syn. 22 Tu všet­ci, ktorí ho počúvali, žas­li a hovorili: Či to nie je ten, čo v Jeruzaleme prena­sledoval ľudí, ktorí vzývali toto meno? Aj sem iste prišiel na­to, aby ich v putách od­viedol k veľkňazom. Šavol uniká Židom23 No Šavol pôsobil čoraz moc­nejšie a miatol Židov bývajúcich v Damasku do­kazovaním, že Ježiš je Mesiáš. 24 Keď prešlo mnoho dní, Židia sa uznies­li, že ho za­bijú. 25 Šavol sa však o ich ú­kladoch do­zvedel. Hoci brány strážili vo dne v noci, aby ho moh­li usmr­tiť, Šavol v Jeruzaleme26 učeníci ho v noci vzali a spus­tili v koši dolu z hradieb. 27 Keď prišiel do Jeruzalema, po­kúšal sa pri­pojiť k učeníkom, ale všet­ci sa ho báli, lebo ne­verili, že aj on je učeníkom. 28 Ujal sa ho však Bar­nabáš, pri­viedol ho k apoštolom a vy­rozp­rával im, ako na ces­te uvidel Pána, poroz­prával im, ako smelo si počínal v Damasku v Ježišovom mene. 29 Po­tom žil s nimi v Jeruzaleme a ne­o­hrozene kázal v Pánovom mene. 30 Rozp­rával a hádal sa s helenistami, no oni sa ho po­kúšali za­biť. 31 Keď sa to do­zvedeli bratia, za­vied­li ho do Cézarey a po­slali do Tar­zu. Peter uzdravuje ochrnutého32 Cir­kev mala po­koj v celom Jud­sku, Galilei a Samárii. Vnútor­ne i navonok rá­stla, žila v bázni pred Pánom a po­vzbudzovaná Svätým Duchom vzras­tala počtom. 33 Pri svojich návštevách prišiel Peter aj k svätým, čo žili v Lydde. 34 Našiel tam is­tého človeka menom Eneáš, ktorý bol ochr­nutý a už osem rokov ležal v posteli. 35 Peter mu po­vedal: Eneáš, uzdravuje ťa Ježiš Kris­tus. Vstaň, a sám si usteľ. Eneáš hneď vstal. Vzkriesenie Tabity36 Videli ho všet­ci, čo bývali v Lydde a na rovine Šáron, a ob­rátili sa k Pánovi. 37 V Joppe žila učeníčka menom Tabita, čo v preklade znamená Srn­ka. Robila mnohé dob­ré skut­ky a šted­ro dávala al­mužny. 38 Práve v tých dňoch však ochorela a zo­mrela. Po­umývali ju a vy­streli ju v sieni na po­schodí. 39 Pre­tože Lyd­da je blíz­ko Jop­py a učeníci sa do­počuli, že je tam Peter, po­slali k nemu dvoch mužov so žiadosťou: Bez meškania príď k nám! 40 Peter teda vstal a šiel s nimi. Keď ta prišiel, za­vied­li ho do siene na po­schodí. Tu ho ob­stúpili všet­ky vdovy, plakali a ukazovali mu suk­ne a šaty, ktoré im urobila Srn­ka, kým bola medzi nimi. 41 Peter po­slal všet­kých von, kľakol si a po­mod­lil sa. Po­tom sa ob­rátil k mŕtvej a po­vedal: Tabita, vstaň! Ona ot­vorila oči a keď uvidela Pet­ra, po­sadila sa. 42 Peter jej podal ruku a po­mohol jej vstať. Po­tom za­volal svätých a vdovy a po­stavil ju pred nich živú. 43 Do­zvedela sa to celá Jop­pa a mnohí uverili v Pána. 44 Peter os­tal v Joppe u istého gar­biara Šimona dl­hší čas.

EkumenickýSkutky9

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček