EkumenickýSkutky3

Skutky

Skutky apoštolov

Uzdravenie chromého1 Peter a Ján vy­stupovali o deviatej hodine na mod­lit­bu do chrámu. 2 Práve prinášali is­tého muža od narodenia chromého; den­ne ho klád­li k chrámovej bráne, ktorá sa volá Krás­na, aby si pýtal al­mužnu od tých, čo vchádzali do chrámu. 3 Keď videl vstupovať Pet­ra a Jána do chrámu, prosil si od nich al­mužnu. 4 Peter spolu s Jánom upreli na neho zrak a po­vedali: Po­zri na nás! 5 Muž sa na nich za­hľadel v očakávaní, že od nich dačo do­stane. 6 Peter však po­vedal: Strieb­ro ani zlato ne­mám, ale čo mám, to ti dám. V mene Ježiša Kris­ta Nazaret­ského vstaň a choď! 7 Chytil ho za pravú ruku a zo­dvihol. V tej chvíli chromému spev­neli nohy a člen­ky, 8 vy­skočil, po­stavil sa a chodil; vošiel s nimi do chrámu, pre­chádzal sa, skákal a chválil Boha. 9 Všet­ci ľudia ho videli, ako sa pre­chádza a chváli Boha. 10 Keď spoz­nali, že je to ten, čo sedával a žob­ral pri Krás­nej bráne chrámu, na­pl­nil ich úžas a ohromenie z toho, čo sa pri­hodilo. Petrova reč v Šalamúnovom stĺporadí11 Pre­tože sa pri­dŕžal Pet­ra a Jána, všetok ľud sa k nim v úžase zbehol do stĺporadia, ktoré sa volá Šalamúnovo. 12 Keď to Peter videl, pri­hovoril sa ľuďom: Muži Iz­raela, čo sa tomu čudujete? Prečo hľadíte na nás, akoby sme vlast­nou mocou alebo zbožnosťou urobili, že ten­to človek chodí? 13 Boh Ab­raháma, Izáka a Jákoba, Boh našich ot­cov os­lávil svoj­ho Služob­níka, Ježiša, ktorého ste vy vy­dali a zriek­li sa ho pred Pilátom, hoci on pri­kázal pre­pus­tiť ho. 14 Vy ste sa zriek­li Svätého a Spravod­livého a vy­žiadali ste si vraha, aby vám ho omilos­til, 15 a Pôvod­cu života ste za­bili. Boh ho však vzkriesil z mŕtvych a my sme toho sved­kami. 16 Pre­tože ten­to muž, ktorého tu vidíte a po­znávate, uveril v jeho meno, toto meno mu dalo silu; a viera, ktorú vzbudilo Ježišovo meno, ho ú­pl­ne uzdravila pred očami vás všet­kých. 17 Teraz, bratia, viem, že ste z nevedomosti konali, ako aj vaši pop­red­ní muži. 18 Boh však takým­to spôsobom spl­nil to, čo pred­tým oznámil ús­tami všet­kých prorokov, že jeho Mesiáš bude tr­pieť. 19 Kajaj­te sa a ob­ráťte sa, aby boli zo­trené vaše hriechy 20 a aby nadišli časy od­počinutia od Pána, keď vám pošle predurčeného Mesiáša, ktorým je Ježiš. 21 Jeho nebo musí pri­chyľovať až do chvíle, keď sa všet­ko ob­noví, o čom od­pradáv­na hovoril Boh ús­tami svojich svätých prorokov. 22 Už Mojžiš po­vedal: Pán, váš Boh, vám vzbudí spomedzi vašich bratov proroka ako mňa. Budete ho počúvať vo všet­kom, čo vám po­vie. 23 A všet­ci, ktorí toh­to proroka nebudú počúvať, budú z ľudu od­stránení. 24 Takis­to proroci, počnúc Samuelom, všet­ci, čo na­sledovali po ňom, po­stup­ne hovorili a oznamovali tieto dni. 25 Vy ste synovia prorokov a zmluvy, ktorú Boh dal vašim ot­com, keď po­vedal Ab­rahámovi: V tvojom po­tom­kovi budú požeh­nané všet­ky národy zeme. 26 Predovšet­kým pre vás vzbudil Boh svoj­ho Služob­níka a po­slal ho, aby vám priniesol požeh­nanie a od­vrátil každého z vás od zlomyseľných skut­kov.

EkumenickýSkutky3

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček