EkumenickýSkutky23

Skutky

Skutky apoštolov

1 Pavol sa uprene za­hľadel na veľradu a po­vedal: Muži, bratia! Ja som až do dnešného dňa žil pred Bohom podľa svoj­ho naj­lepšieho svedomia. 2 Nato veľkňaz Ananiáš pri­kázal tým, čo stáli pri ňom, aby ho bili po ús­tach. 3 Vtedy mu Pavol po­vedal: Boh bude biť teba, ty obielená stena! Sedíš tu, aby si ma súdil podľa zákona, no kážeš ma biť, čo je v rozpore so zákonom. 4 Okolo­stojaci mu však po­vedali: Ty nadávaš Božiemu veľkňazovi? 5 Nato Pavol od­povedal: Ne­vedel som, bratia, že je to veľkňaz. Je pred­sa na­písané: Nebudeš zlorečiť vladárovi svoj­ho ľudu. 6 Keďže Pavol vedel, že jed­nu časť veľrady tvoria saduceji a druhú farizeji, zvolal vo veľrade: Muži, bratia! Ja som farizej, syn farizeja, a súdia ma pre nádej a zmŕt­vychvs­tanie. 7 Len čo to po­vedal, medzi farizej­mi a saducej­mi vznik­la šk­riep­ka a zhromaždenie sa ro­z­dvojilo. 8 Saduceji totiž tvr­dia, že nieto zmŕt­vychvs­tania ani an­jela, ani ducha, kým farizeji vy­znávajú jed­no i druhé. 9 Str­hol sa veľký krik, pričom nie­ktorí zákon­níci zo skupiny farizejov vstali a ráz­ne pre­sadzovali svoju mien­ku: Na tom­to človeku nenachádzame nič zlé. A čo, ak k nemu pre­hovoril duch alebo an­jel? 10 Keď rozb­roj zo­sil­nel, veliteľ do­stal strach, aby Pav­la neroz­tr­hali, pre­to pri­kázal vojakom, aby zišli dolu, vy­trh­li im ho a od­vied­li do pev­nos­ti. 11 V nasledujúcu noc sa mu zjavil Pán a po­vedal: Buď sil­ný! Lebo ako si svedčil o mne v Jeruzaleme, tak musíš svedčiť aj v Ríme. Sprisahanie Židov proti Pavlovi12 Keď sa rozo­dnilo, Židia sa zišli a kliat­bou sa za­prisahali, že nebudú ani jesť, ani piť, kým Pav­la nezabijú. 13 Účast­níkov toh­to sprisahania bolo vy­še štyrid­sať. 14 Prišli k veľkňazom a starším a po­vedali: Za­viazali sme sa prísahou a kliat­bou, že nič ne­vez­meme do úst, kým Pav­la nezabijeme. 15 Vy teraz spolu s veľradou požiadaj­te veliteľa, aby ho pri­viedol k vám, pod zámien­kou, že chcete dô­klad­ne vy­šet­riť jeho prípad. No my sme pri­pravení za­biť ho skôr, ako sa pri­blíži. 16 Syn Pav­lovej ses­try sa však do­počul o týchto ú­kladoch, pre­to sa vy­bral a zašiel do pev­nos­ti, aby to oznámil Pav­lovi. 17 Nato Pavol pri­volal jed­ného stot­níka a po­vedal: Od­veď toh­to chlap­ca k veliteľovi, lebo mu má čosi oznámiť. 18 Stot­ník ho teda vzal, pri­viedol ho k veliteľovi a po­vedal: Za­volal si ma väzeň Pavol a pop­rosil ma, aby som toh­to mláden­ca za­viedol k tebe, lebo ti má niečo po­vedať. 19 Veliteľ vzal chlap­ca za ruku, utiahol sa s ním bokom a spýtal sa ho: Čože mi to máš oznámiť? 20 A chlapec po­vedal: Židia sa do­hod­li, že ťa pop­rosia, aby si zaj­tra pri­viedol Pav­la pred veľradu, ktorá bude pred­stierať, že chce jeho prípad dô­klad­ne prešet­riť. 21 No ty sa im nedaj pre­svedčiť, lebo strieh­ne na neho viac ako štyrid­sať chlapov spomedzi tých, čo sa za­prisahali, že nebudú jesť ani piť, kým ho nezabijú. A teraz pri­pravení čakajú na tvoj sú­hlas. 22 Veliteľ teda mladíka pre­pus­til a pri­kázal mu: Ni­komu ne­prez­raď, že si mi to oznámil. Pavla odvádzajú do Cézarey23 Po­tom si za­volal dvoch stot­níkov a po­vedal im: Pri­prav­te na deviatu hodinu večer dve­sto vojakov, sedem­desiat jazd­cov a dve­sto kopij­níkov, aby sa vy­dali na ces­tu do Cézarey. 24 Do­stali príkaz pri­praviť aj mulice, aby na ne po­sadili Pav­la a tak ho bez­pečne do­pravili k miestodržiteľovi Félixovi. 25 Na­písal aj list toh­to znenia: 26 Klau­dius Lyziáš po­zdravuje vznešeného mies­to­držiteľa Félixa. 27 Toh­to muža chytili Židia a chys­tali sa ho za­biť. Keď som sa do­zvedel, že je rím­sky občan, za­siahol som s vojskom a vy­slobodil ho. 28 Keďže som chcel zis­tiť, z čoho ho vlast­ne ob­viňujú, za­viedol som ho pred ich veľradu. 29 Tam som zis­til, že ho žalujú pre akési spor­né otáz­ky ich zákona, ale nenašiel som nijaké ob­vinenie, za ktoré by si za­sluhoval sm­rť alebo putá. 30 Keď som do­stal hlásenie, že proti tomuto mužovi stroja ú­klady, ih­neď som ho po­slal k tebe a pri­kázal som žalob­com, aby ti po­vedali, čo majú proti ne­mu. 31 Vojaci teda podľa roz­kazu vzali Pav­la a v noci ho za­vied­li do An­tipat­ridy. 32 Na druhý deň sa vrátili do pev­nos­ti a jazd­cov nechali ísť s ním ďalej. 33 Keď prišli do Cézarey, odo­vzdali mies­to­držiteľovi list a pred­stavili mu Pav­la. 34 Mies­to­držiteľ si list prečítal a spýtal sa, z ktorej provin­cie po­chádza. Keď sa do­zvedel, že z Cilície, 35 po­vedal: Vy­počujem ťa, keď prídu aj tvoji žalob­covia. Po­tom roz­kázal strážiť ho v Herodesovom paláci.

EkumenickýSkutky23

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček