EkumenickýSkutky24

Skutky

Skutky apoštolov

Súdny proces proti Pavlovi1 Po piatich dňoch zišiel veľkňaz Ananiáš s niekoľkými staršími a is­tým rečníkom Ter­tul­lom a pred­stúpili pred mies­to­držiteľa so žalobou proti Pav­lovi. 2 Pred­volali ho a Ter­tul­lus začal pred­nášať obžalobu: Tvojou zá­sluhou môžeme sa tešiť hl­bokému mieru a vďaka tvojej roz­vážnos­ti uskutočnili sa náp­ravy v prospech toh­to národa. 3 Toto uznávame, vznešený Félix, vždy a všade s veľkou vďačnosťou. 4 No aby som ťa pri­dl­ho ne­zdržiaval, prosím ťa, krát­ko nás vy­počuj s láskavosťou, pre teba príz­načnou. 5 Zis­tili sme totiž, že ten­to muž je ako morová nákaza a vy­voláva rozb­roje medzi všet­kými Žid­mi na celom svete a je po­hlavárom sek­ty nazirejov. 6 Do­kon­ca sa po­kúsil znes­vätiť aj chrám, ale sme ho chytili. 7 Keď ho budeš vy­počúvať, budeš môcť aj sám spoz­nať to všet­ko, z čoho ho my ob­viňujeme. 8 K Tertullovi sa pri­pojili aj Židia a tvr­dili, že je to tak. 9 Keď mu mies­to­držiteľ dal po­kyn, aby hovoril, Pavol po­vedal: Viem, že už veľa rokov si sud­com toh­to národa. Pre­to svoju ob­hajobu pred­nesiem s pokojnou mysľou. Pavlova obhajoba pred Félixom10 Sám si môžeš overiť, že to nie je viac ako dvanásť dní, čo som prišiel do Jeruzalema po­kloniť sa Bohu. 11 A ani v chráme, ani v synagógach, ani v meste ma ne­pris­tih­li, že by som s niekým viedol roz­hovory, tobôž že by som po­buroval dav. 12 A ne­môžu to do­kázať ani tí, čo teraz na mňa žalujú. 13 Pri­znávam sa ti však k tomu, že slúžim Bohu svojich ot­cov podľa zásad učenia, ktoré nazývajú sek­tou, a že verím všet­kému, čo je na­písané v zákone a u prorokov. 14 Mám nádej v Boha, že bude vzkriesenie spravod­livých i ne­spravod­livých, ktoré očakávajú aj oni. 15 Pre­to sa aj ja usilujem o to, aby som mal vždy svedomie bez úhony pred Bohom i pred ľuďmi. 16 Po viacerých rokoch som prišiel, aby som odo­vzdal svoj­mu národu hmot­né milodary a aby som priniesol obety. 17 Pri tom­to ma — ale bez zá­stupu a bez hluku — našli očis­teného v chráme 18 nie­ktorí Židia z Ázie. Oni by tu mali byť pred tebou a žalovať, ak majú niečo proti mne. 19 Alebo nech ti aj títo po­vedia, akú ne­právosť na mne našli, keď som stál pred veľradou. 20 Nič, iba ten jediný výrok, ktorý som vy­kríkol, stojac pred nimi: Dnes ma súdite pre zmŕt­vychvs­tanie. 21 Félix veľmi dob­re vedel o tomto učení a od­ročil ich záležitosť slovami: Keď príde veliteľ Lyziáš, roz­súdim váš spor. 22 Stot­níkovi však pri­kázal, aby strážil Pav­la v miernej väz­be a aby neb­ránil ni­komu z jeho priateľov po­slúžiť mu. 23 O niekoľko dní prišiel Félix so svojou manžel­kou Drusil­lou, ktorá bola Židov­ka, po­slal po Pav­la a počúval ho, čo hovorí o viere v Krista Ježiša. Pavol vo väzení24 Keď začal hovoriť o spravodlivosti, zdržan­livos­ti a budúcom súde, Félix sa naľakal a po­vedal: Na­teraz odíď, za­volám ťa, až budem mať čas. 25 Pri­tom dúfal, že mu Pavol dá peniaze. Pre­to čas­tejšie po­sielal poňho a zhováral sa s ním. 26 Po dvoch rokoch sa stal Félixovým ná­stup­com Por­tius Fes­tus. Félix chcel pre­ukázať Židom priazeň, pre­to nechával Pav­la vo väzení.

EkumenickýSkutky24

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček