EkumenickýSkutky15,25

Skutky 15:25

Skutky apoštolov

jed­nomyseľne sme sa roz­hod­li, že vy­berieme mužov a pošleme ich k vám s našimi milovanými — Bar­nabášom a Pav­lom,


Verš v kontexte

24 Keďže sme sa do­počuli, že nie­ktorí, čo od nás vy­šli, vás znepokojili a zmiat­li vaše mys­le svojimi slovami, hoci sme ich ničím ne­poverili, 25 jed­nomyseľne sme sa roz­hod­li, že vy­berieme mužov a pošleme ich k vám s našimi milovanými — Bar­nabášom a Pav­lom, 26 s ľuďmi, ktorí vy­dali svoj život za meno nášho Pána Ježiša Kris­ta.

späť na Skutky, 15

Príbuzné preklady Roháček

25 videlo sa nám za dob­ré, prišedším na jed­nu myseľ, vy­brať si mužov a po­slať ich k vám s našimi milovanými, s Bar­nabášom a Pav­lom,

Evanjelický

25 jed­nomyseľne sme sa uznies­li po­slať k vám vy­braných mužov s naším milovaným Bar­nabášom a Pav­lom,

Ekumenický

25 jed­nomyseľne sme sa roz­hod­li, že vy­berieme mužov a pošleme ich k vám s našimi milovanými — Bar­nabášom a Pav­lom,

Bible21

25 My shro­máždění jsme se svorně shod­li, že k vám pošle­me své zástup­ce spo­lu s naši­mi mi­lovaný­mi Barnabášem a Pavlem,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček