EkumenickýSkutky18

Skutky

Skutky apoštolov

Pavol v Korinte1 Po­tom sa roz­lúčil s Aténami a prišiel do Korin­tu. 2 Tam našiel is­tého Žida, menom Ak­vila, pôvodom z Pontu, ktorý nedáv­no prišiel z Itálie, a jeho manžel­ku Pri­scil­lu. Obaja prišli pre­to, lebo na zá­klade Klau­di­ov­ho nariadenia museli všet­ci Židia opus­tiť Rím. K nim sa teda pri­dal, 3 a keďže ov­ládal ich remes­lo, os­tal u nich bývať a pracovať. Boli totiž výrob­cami stanov. 4 Každú sobotu po­tom viedol roz­hovory v synagóge a pre­sviedčal Židov i Grékov. 5 Keď z Macedónska prišli Sílas a Timotej, Pavol sa cel­kom venoval kázaniu slova a do­kazoval Židom, že Ježiš je Mesiáš. 6 Ale keď sa mu protivili a rúhali sa, otriasol si odev a po­vedal im: Vaša krv na vašu hlavu! Ja som čis­tý. Od­teraz pôj­dem k pohanom. 7 Od­išiel teda od nich a vošiel do domu človeka menom Títus Jus­tus, ktorý uc­tieval Boha a jeho dom sa na­chádzal v tesnom sused­stve synagógy. 8 No pred­stavený synagógy Kris­pus spolu s celým svojím domom uveril v Pána a mnohí Korinťania, ktorí počúvali, uverili a dávali sa krs­tiť. 9 V noci však Pán vo videní po­vedal Pav­lovi: Len sa neboj, ne­mlč, ale rozp­rávaj! 10 Veď ja som s tebou, tu ni­kto na teba ne­siah­ne, aby ti ub­lížil, pre­tože v tomto mes­te mám veľa ľudu. 11 Usadil sa tam teda na rok a šesť mesiacov a kázal im Božie slovo. 12 Keď bol Gal­lio prokon­zulom v Achájsku, Židia jed­nomyseľne po­vs­tali proti Pav­lovi a pred­vied­li ho pred súd­nu stolicu 13 s tvrdením: Ten­to človek navádza ľudí, aby uc­tievali Boha v rozpore so zákonom. 14 Pavol sa už-už chys­tal ot­voriť ús­ta, no Gal­lio po­vedal Židom: Židia! Keby išlo o nejakú kriv­du alebo zločin, vy­počul by som vás tr­pez­livo, ako sa pat­rí. 15 No ak sú to spory o slová, mená alebo o váš zákon, tak si to vy­bav­te sami. V takýchto veciach ja nech­cem byť sud­com. 16 A odo­hnal ich od súd­nej stolice. 17 Tu všet­ci chytili pred­staveného synagógy Sós­tena a zbili ho priamo pred súd­nou stolicou. Ale Gal­lio tomu ne­venoval po­zor­nosť. Pavlov návrat do Antiochie18 Pavol tam zo­stal ešte mnoho dní. Po­tom sa však s bratmi roz­lúčil a od­plavil sa do Sýrie a s ním aj Pri­scil­la a Ak­vila. V Kenchreách si dal ostrihať vlasy, lebo dal sľub. 19 Keď prišli do Efezu, nechal ich tam. Sám vošiel do synagógy a viedol roz­hovory so Žid­mi. 20 Keď ho prosili, aby zo­stal dl­hšie, ne­sú­hlasil, 21 no pri roz­lúčke po­vedal: Ak to bude Boh chcieť, znova sa k vám vrátim. A od­plavil sa z Efezu. 22 Keď prišiel do Cézarey, vy­stúpil, po­zdravil cir­kev a od­išiel do An­ti­ochie. 23 Tam strávil nejaký čas a po­tom šiel ďalej. Po­stup­ne pre­chádzal cez galat­skú krajinu a Frýgiu a utvr­dzoval všet­kých učeníkov. Apollo v Efeze24 Do Efezu prišiel is­tý Žid, menom Apol­lo, po­chádzajúci z Alexandrie. Bol to výrečný muž a zbeh­lý v Písmach. 25 Apol­lo bol po­učený o Pánovej ces­te. Rozp­rával so zápalom a múd­ro; pres­ne učil o Ježišovi, hoci po­znal iba Jánov krst. 26 Začal smelo hovoriť aj v synagóge. Keď ho počuli Pri­scil­la a Ak­vila, ujali sa ho a ešte dô­klad­nejšie ho po­učili o Božej ces­te. 27 Keďže Apol­lo chcel prej­sť do Acháj­ska, bratia ho po­vzbudili a na­písali učeníkom, aby ho prijali. Keď ta prišiel, veľmi po­mohol tým, čo vďaka milos­ti uverili. 28 Ráz­ne totiž vy­vracal tvr­denie Židov, verej­ne do­kazujúc po­mocou Písem, že Ježiš je Mesiáš.

EkumenickýSkutky18

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček