EkumenickýSkutky15,22

Skutky 15:22

Skutky apoštolov

Vtedy apoštoli a starší spolu s celou cir­kvou roz­hod­li, že spomedzi seba vy­berú mužov a pošlú ich s Pavlom a Bar­nabášom do An­ti­ochie. Boli to Júda, prímením Bar­sabáš, a Sílas, pop­red­ní muži medzi brat­mi.


Verš v kontexte

21 Mojžiš má totiž od dáv­nych po­kolení po mes­tách svojich kazateľov, ktorí ho čítajú každú sobotu v synagógach. 22 Vtedy apoštoli a starší spolu s celou cir­kvou roz­hod­li, že spomedzi seba vy­berú mužov a pošlú ich s Pavlom a Bar­nabášom do An­ti­ochie. Boli to Júda, prímením Bar­sabáš, a Sílas, pop­red­ní muži medzi brat­mi. 23 Po nich im po­slali ten­to list: Apoštoli a starší bratia po­zdravujú bratov z pohanov v Antiochii, Sýrii a Cilícii.

späť na Skutky, 15

Príbuzné preklady Roháček

22 Vtedy sa videlo za dob­ré apoštolom a starším s celou cir­kvou vy­voliť si spomedzi seba mužov a po­slať ich do An­ti­ochie s Pav­lom a Bar­nabášom, Júdu, zvaného Bar­sabáša, a Sílasa, mužov, vedúcich medzi brat­mi,

Evanjelický

22 Nato sa apoštolovia a starší s celým cir­kev­ným zborom uznies­li vy­brať spomedzi seba mužov a po­slať s Pav­lom a Bar­nabášom do An­ti­ochie, a to Júdu, prímenom Bar­sabáša, a Síla, pop­red­ných mužov medzi brat­mi.

Ekumenický

22 Vtedy apoštoli a starší spolu s celou cir­kvou roz­hod­li, že spomedzi seba vy­berú mužov a pošlú ich s Pavlom a Bar­nabášom do An­ti­ochie. Boli to Júda, prímením Bar­sabáš, a Sílas, pop­red­ní muži medzi brat­mi.

Bible21

22 Apošto­lové a starší se shod­li s ce­lou církví, že do An­ti­o­chie pošlou s Pavlem a Barnabášem své zástup­ce. Byli to přední bratři Juda (zvaný také Bar­sab­áš) a Si­las.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček