EkumenickýSkutky2

Skutky

Skutky apoštolov

Zoslanie Ducha Svätého1 Keď nadišiel deň Turíc, všet­ci boli na tom is­tom mies­te. 2 Tu sa od­razu str­hol z neba hukot, ako keď sa ženie prud­ký vietor, a na­pl­nil celý dom, v ktorom sedeli. 3 Ukázali sa im oh­nivé jazyky roz­delené tak, že na každom z nich spočinul jeden. 4 Všet­kých na­pl­nil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazyk­mi, ako im Duch dával hovoriť. 5 V Jeruzaleme sa práve zdržiavali Židia, zbožní ľudia zo všet­kých národov pod nebom. 6 Keď za­znel ten zvuk, zbehol sa veľký dav. Boli zmätení, lebo každý ich počul hovoriť svojou vlast­nou rečou. 7 Celí bez seba a v údive si medzi sebou hovorili: Vari nie sú všet­ci títo, čo hovoria, Galilejčania? 8 Ako je možné, že každý z nás ich počuje hovoriť vo svojej materin­skej reči? 9 My Par­ti, Médi a Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Jud­ska a Kapadócie, Pon­tu a Ázie, 10 Frýgie a Pam­fýlie, Egyp­ta a ob­las­ti Líbye okolo Cyrény, pri­sťahovaní Rimania, 11 Židia aj prozelyti, Kréťania aj Arabi, my všet­ci ich počujeme rozp­rávať o veľkých Božích veciach svojím jazykom. 12 Všet­ci žas­li a v rozpakoch hovorili jeden druhému: Čo to má znamenať? 13 Iní si však robili po­smešky a hovorili: Opití sú z mladého vína. Prvá Petrova reč zástupom14 Tu sa Peter spolu s Jedenástimi po­stavil a zvýšeným hlasom ich oslovil: Jud­skí muži a všet­ci obyvatelia Jeruzalema! Po­zor­ne počúvaj­te moje slová a uvedom­te si: 15 Títo ľudia nie sú opití, ako sa dom­nievate; veď je iba tretia den­ná hodina. 16 Ide však o to, čo po­vedal prorok Jo­el: 17 V posledných dňoch, hovorí Boh, vy­lejem svoj­ho Ducha na každé telo. Vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, vaši mladíci budú mať videnia a vašim star­com sa budú snívať sny. 18 V tých dňoch vy­lejem svoj­ho Ducha aj na svojich služob­níkov a svoje služob­nice a budú prorokovať. 19 Urobím divy hore na nebi a znamenia dolu na zemi, krv, oheň a kúdoly dymu. 20 Sln­ko sa pre­mení na tmu a Mesiac na krv, skôr ako príde Pánov deň, veľký a sláv­ny. 21 Vtedy bude za­chránený každý, kto bude vzývať Pánovo meno. 22 Muži Iz­raela, počuj­te tieto slová: Ježiša Nazaret­ského Boh medzi vami po­tvr­dil moc­nými čin­mi, div­mi a znameniami, ktoré upro­stred vás, ako sami viete, vy­konal Boh skr­ze neho. 23 A toh­to muža, vy­daného na zá­klade určeného Božieho zámeru a pred­vídania, ste rukou zločin­cov pri­bili na kríž a za­bili. 24 Boh ho však vzkriesil a zbavil múk smr­ti, lebo ho ne­moh­la držať vo svojej moci. 25 Dávid o ňom totiž hovorí: Pána som videl ustavične pred sebou, pre­tože je po mojej pravici, aby som nezakolísal. 26 Pre­to sa po­tešilo moje srd­ce a môj jazyk za­plesal, ešte aj moje telo bude od­počívať v nádeji, 27 lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedopus­tíš, aby tvoj svätý videl porušenie. 28 Dal si mi spoz­nať ces­ty života a na­pl­níš ma radosťou pred svojou tvárou. 29 Muži, bratia! Môžem vám smelo po­vedať aj toto: Pat­riar­cha Dávid zo­mrel a bol po­chovaný; jeho hrob sa až do dnešného dňa na­chádza u nás. 30 Keďže bol prorokom a vedel, že Boh sa mu prísahou za­viazal, že po­sadí na jeho trón po­tom­ka z jeho kr­vi, 31 videl do­predu a Kris­tovo vzkriesenie ohlásil výrokom: Ani nebol ponechaný na­pos­pas pod­svetiu, ani jeho telo ne­videlo porušenie. 32 Toh­to Ježiša Boh vzkriesil a sved­kami toho sme my všet­ci. 33 Bol vy­výšený Božou pravicou a prijal od Otca pri­sľúbeného Ducha Svätého, vy­lial ho a vy to teraz vidíte a počujete. 34 Veď Dávid ne­vs­túpil na nebesia, a pred­sa sám hovorí: Pán po­vedal môj­mu Pánovi: Seď po mojej pravici, 35 kým ne­položím tvojich ne­priateľov za pod­nožku tvojim nohám. 36 Nech teda celý dom Iz­raela s istotou vie, že Boh toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, urobil Pánom aj Mesiášom. Prví konvertiti37 Keď to počuli, boli za­sia­hnutí v srdci a oslovili Pet­ra a os­tat­ných apoštolov: Muži, bratia, čo máme robiť? 38 Peter im po­vedal: Kajaj­te sa a každý z vás nech sa nechá po­krs­tiť v mene Ježiša Kris­ta na od­pus­tenie svojich hriechov a do­stanete dar Svätého Ducha. 39 Veď ten­to prísľub pat­rí vám a vašim deťom, ako aj všet­kým vzdialeným, ktorých si po­volá Pán, náš Boh. 40 A ešte mnohými inými slovami ich za­prisahával a na­pomínal: Za­chráňte sa z tohto zvráteného po­kolenia! 41 Tí, čo prijali jeho slovo, boli po­krs­tení a v ten deň sa pri­dalo k nim asi tritisíc duší. 42 Ne­us­tále sa venovali učeniu apoštolov, brat­skému spoločen­stvu, lámaniu chleba a mod­lit­bám. Ideálny život veriacich43 Všet­kých sa zmocňovala bázeň, lebo pro­stred­níc­tvom apoštolov sa dialo veľa zá­zrakov a znamení. 44 Všet­ci, čo uverili, boli po­spolu a mali všet­ko spoločné. 45 Predávali svoje po­zem­ky a majet­ky a roz­deľovali z toho všet­kým podľa toho, koľko kto po­treboval. 46 Deň čo deň spoločne zo­tr­vávali v chráme, po domoch lámali chlieb a spoločne jedávali po­krm s radosťou a úp­rim­ným srd­com. 47 Chválili Boha a tešili sa priaz­ni celého ľudu. A Pán deň čo deň pri­dával k ich spoločen­stvu tých, čo po­volával na spásu.

EkumenickýSkutky2

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček