EkumenickýSkutky14

Skutky

Skutky apoštolov

Pavol a Barnabáš v Ikóniu1 V Ikóniu sa stalo to is­té: Vošli do židov­skej synagógy a rozp­rávali tak, že uverilo veľké množs­tvo Židov i Grékov. 2 No Židia, ktorí ne­uverili, po­búrili a roz­tr­pčili po­hanov proti bratom. 3 Zdržali sa tam však dl­hší čas a smelo hovorili, dôverujúc Pánovi, ktorý slovo svojej milos­ti po­tvr­dzoval svedec­tvom tak, že sa ich rukami diali znamenia a zá­zraky. 4 Obyvatelia mes­ta sa roz­delili: jed­ni držali so Žid­mi, druhí s apoštolmi. 5 Keď sa po­hania aj Židia spolu so svojimi pred­stavenými roz­hod­li, že ich zhanobia a ukameňujú, 6 do­zvedeli sa o tom a ušli do lykaón­skych miest Lys­try a Der­by a do okolitého kraja. 7 Aj tam hlásali evan­jelium. Pavol a Barnabáš v Lystre8 V Lystre sedával is­tý muž s bezvládnymi nohami. Bol chromý od narodenia a ni­kdy nechodil. 9 Ten­to muž počul Pav­la hovoriť a ten naňho uprel zrak. Keď videl, že má vieru, že môže byť za­chránený, 10 po­vedal mu moc­ným hlasom: Po­stav sa na rov­né nohy! A on vy­skočil a chodil. 11 Keď davy videli, čo urobil Pavol, kričali po lykaón­sky: Zo­stúpili k nám bohovia v ľudskej podobe! 12 Bar­nabáša nazývali Zeus a Pav­la Her­mes, lebo on viedol reč. 13 Kňaz z Diovho chrámu na pred­mes­tí pri­viedol k bráne býky s vencami a chcel so zá­stup­mi obetovať. 14 Keď sa o tom apoštoli Bar­nabáš a Pavol do­počuli, roz­trh­li si plášte, vr­h­li sa medzi dav a kričali: 15 Muži, čo to robíte? Aj my sme len ľudia, smr­teľní tak ako vy. Ibaže vám hlásame evan­jelium, aby ste sa od tých­to ničot­nos­tí ob­rátili k živému Bohu, ktorý stvoril nebo, zem, more i všet­ko, čo je v nich. 16 V minulých po­koleniach nechával ísť všet­ky národy svojimi ces­tami, 17 no aj tak ne­pres­tával dávať svedec­tvá o sebe. Dob­re robil, keď vám z neba dával dážď a úrod­né časy, a keď na­pĺňal vaše srd­cia po­kr­mom a radosťou. 18 Toto hovorili a len-len že utíšili zá­stupy, aby im ne­obetovali. 19 Po­tom však prišli z Antiochie a z Ikónia Židia, na­hovorili zá­stupy a tie Pav­la kameňovali. Po­tom ho vy­vliek­li za mes­to v domnení, že je mŕt­vy. 20 No keď ho učeníci ob­stali, vstal a vošiel do mes­ta. Na druhý deň od­išiel s Barnabášom do Der­by. Návrat do Antiochie v Sýrii21 Keď aj tomuto mes­tu prinies­li evan­jelium a zís­kali v ňom značný počet učeníkov, vrátili sa do Lys­try, Ikónia a An­ti­ochie. 22 Tam učeníkov po­silňovali na duchu a po­vzbudzovali ich, aby vy­trvali vo viere; pri­pomínali, že do Božieho kráľov­stva máme voj­sť cez mnohé súženia. 23 A keď v jednotlivých cir­kvách ustanovili starších kladením rúk, v modlitbách a pôs­toch ich zverili Pánovi, v ktorého uverili. 24 Po­tom prešli Pizídi­ou a prišli do Pam­fýlie. 25 Hlásali slovo v Perge, zišli do Atálie 26 a od­tiaľ sa od­plavili do An­ti­ochie, z ktorej pred­tým vy­šli a kde ich od­porúčali do Božej milos­ti pre dielo, ktoré práve spl­nili. 27 Keď ta prišli a zhromaždili cir­kev, oznámili im, čo všet­ko s nimi vy­konal Boh a že ot­voril dvere viery po­hanom. 28 A dl­hší čas os­tali s učeníkmi.

EkumenickýSkutky14

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček