EkumenickýSkutky1

Skutky

Skutky apoštolov

Venovanie a prísľub Ducha Svätého1 Milý Te­ofil, v prvej knihe som na­písal o všetkom, čo Ježiš robil a učil od začiat­ku 2 až do dňa, keď bol vzatý do neba. Pred­tým dal pro­stred­níc­tvom Ducha Svätého príkazy apoštolom, ktorých si vy­volil. 3 Po svojom utr­pení sa im štyrid­sať dní zjavoval a hovoril o Božom kráľov­stve, aby tak mnohými spôsob­mi do­kázal, že žije. 4 Raz, keď s nimi stoloval, pri­kázal im: Z Jeruzalema ne­od­chádzaj­te, ale očakávaj­te spl­nenie Ot­cov­ho prísľubu, o ktorom ste odo mňa počuli: 5 Ján krs­til vodou, ale vy budete o niekoľko dní po­krs­tení Duchom Svätým. Nanebovstúpenie Pána Ježiša6 Keď sa zišli, spýtali sa ho: Pane, chceš azda teraz ob­noviť Iz­rael­ské kráľov­stvo? 7 On im od­povedal: Nie je vašou vecou po­znať časy alebo chvíle, ktoré určil svojou mocou Otec. 8 Teraz však na vás zo­stúpi Svätý Duch, vy do­stanete jeho moc a budete mi sved­kami v Jeruzaleme, v celom Jud­sku i Samárii, až po kraj zeme. 9 Po tých­to slovách sa pred ich očami vzniesol hore, až im ho vzal ob­lak z dohľadu. 10 A kým uprene hľadeli k nebu, ako od­chádza, zrazu pri nich za­stali dvaja muži v bielom rúchu 11 a po­vedali: Muži galilej­skí, čo stojíte a hľadíte do neba? Ten­to Ježiš, ktorý bol vzatý od vás do neba, príde tak, ako ste ho videli od­chádzať do neba. Voľba Mateja za apoštola12 Po­tom sa vrátili do Jeruzalema z vrchu, ktorý sa volá Olivový a je blíz­ko Jeruzalema, vzdialený toľko, koľko je do­volené prej­sť v sobotu. 13 Keď ta prišli, vy­stúpili do hor­nej siene, kde sa zdržiavali Peter, Ján, Jakub, On­drej, Filip, Tomáš, Bar­tolomej, Matúš, Jakub Al­fejov, Šimon Hor­livec a Júda Jakubov. 14 Všet­ci títo sa jed­nomyseľne a vy­trvalo mod­lili spolu so ženami, s Máriou, Ježišovou mat­kou a s jeho brat­mi. 15 V tých dňoch upro­stred bratov vstal Peter — bolo tam zhromaždených asi stod­vad­sať ľudí — a pre­hovoril: 16 Muži, bratia! Muselo sa spl­niť, čo Duch Svätý ús­tami Dávida pred­povedal v Písme o Judášovi, ktorý pri­viedol tých, čo za­tkli Ježiša. 17 Judáš bol jed­ným z nás a do­stal podiel na tej­to službe. 18 Z odmeny za svoju ničom­nosť si kúpil pole, no hneď nato spadol z výšky dolu hlavou, pričom ho roz­trh­lo tak, že sa z neho vy­valili všet­ky vnútor­nos­ti. 19 Do­zvedeli sa o tom všet­ci obyvatelia Jeruzalema. Pre­to to pole vo svojej reči na­zvali Hakel­damach, čo znamená Pole kr­vi. 20 Veď aj v knihe Žal­mov je na­písané: Nech jeho príbytok spust­ne, nech niet ni­koho, kto by v ňom býval. A in­de: Jeho úrad nech pre­vez­me iný. 21 Pre­to treba, aby sa nie­ktorý z mužov, ktorí sa s nami schádzali po celý čas, kým Pán Ježiš chodil medzi nami 22 — počnúc Jánovým krs­tom až do dňa, keď bol spomedzi nás vzatý — spolu s nami stal sved­kom o jeho zmŕt­vychvs­taní. 23 A tak pred­stavili dvoch: Jozefa, ktorý sa volal Bar­sabáš a mal prímenie Jus­tus, a Mateja. 24 Po­tom sa mod­lili tak­to: Pane, ty po­znáš srd­cia všet­kých ľudí. Ukáž nám, ktorého z týchto dvoch si si vy­volil, 25 aby zau­jal mies­to v tejto apoštol­skej službe, ktorú Judáš opus­til, aby od­išiel na svoje mies­to. 26 Po­tom im dali lósy a lós padol na Mateja, ktorý bol pričlenený k jedenástim apoštolom.

EkumenickýSkutky1

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček