EkumenickýSkutky15,39

Skutky 15:39

Skutky apoštolov

Pavol si zasa vy­bral Sílasa. Bratia ho zverili do Pánovej milos­ti a tak sa vy­dal na ces­tu.


Verš v kontexte

38 Došlo medzi nimi k ostrému sporu, a tak sa roz­išli. Bar­nabáš si vzal Mar­ka a od­plavil sa na Cyp­rus, 39 Pavol si zasa vy­bral Sílasa. Bratia ho zverili do Pánovej milos­ti a tak sa vy­dal na ces­tu. 40 Chodil po Sýrii a Cilícii a po­silňoval cir­kvi.

späť na Skutky, 15

Príbuzné preklady Roháček

39 A z toho po­vs­talo také roz­nietenie, že sa roz­išli, a že Bar­nabáš pojal so sebou Mar­ka a od­plavil sa do Cyp­ru,

Evanjelický

39 Po­vs­tal teda roz­por medzi nimi, takže sa roz­išli. Bar­nabáš vzal Mar­ka a od­plavil sa na Cyp­rus.

Ekumenický

39 Pavol si zasa vy­bral Sílasa. Bratia ho zverili do Pánovej milos­ti a tak sa vy­dal na ces­tu.

Bible21

39 Vzni­kl z toho tak os­t­rý spor, že se spo­lu ro­ze­š­li. Barnabáš vzal s se­bou Marka a odplul na Kypr,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček