EkumenickýSkutky6

Skutky

Skutky apoštolov

Ustanovenie diakonov1 V tých dňoch, keď rás­tol počet učeníkov, helenis­ti začali šom­rať na Heb­rejov, že pri každoden­nom ob­sluhovaní zaned­bávajú ich vdovy. 2 Dvanás­ti teda zvolali zhromaždenie učeníkov a po­vedali: Ne­pat­rí sa, aby sme my opúšťali Božie slovo a ob­sluhovali pri stoloch. 3 Pre­to si, bratia, vy­hliad­nite spomedzi seba sedem osvedčených mužov, pl­ných Ducha a múd­ros­ti, ktorých ustanovíme na túto službu. 4 My sa však budeme plne venovať mod­lit­be a službe Slova. 5 Táto reč sa za­páčila celému zhromaždeniu; zvolili si Štefana, muža pl­ného viery a Ducha Svätého, ďalej Filipa, Prochora, Ni­kanora, Timóna, Par­mena a Mikuláša, prozelytu z Antiochie. 6 Po­stavili ich pred apoštolov, mod­lili sa a klád­li na nich ruky. 7 Božie slovo sa šírilo a počet učeníkov v Jeruzaleme mimoriad­ne rás­tol. Aj veľké množs­tvo kňazov po­slušne prijalo vieru. Uväznenie Štefana8 Štefan, pl­ný milos­ti a sily, konal medzi ľudom veľké zá­zraky a znamenia. 9 Tu po­vs­tali proti nemu nie­ktorí z takzvanej synagógy Liber­tín­cov, Cyrénčanov a Alexan­drijčanov, ako aj tých, čo boli z Cilície a Ázie. Hádali sa so Štefanom, 10 ale ne­vládali od­porovať múd­ros­ti a Duchu, ktorým hovoril. 11 Vtedy navied­li mužov, ktorí hovorili: Počuli sme ho rozp­rávať rúhavé reči proti Mojžišovi a proti Bohu. 12 Po­búrili ľud, starších a zákon­níkov, po­tom k nemu pri­stúpili, zmoc­nili sa ho a od­vied­li ho pred veľradu. 13 Po­stavili falošných sved­kov, ktorí hovorili: Ten­to človek ne­pres­taj­ne hovorí proti tomuto svätému mies­tu a proti zákonu. 14 Počuli sme ho totiž ako po­vedal, že Ježiš Nazaret­ský zbúra toto mies­to a zmení ustanovenia, ktoré nám dal Mojžiš. 15 Všet­ci, čo sedeli vo veľrade, naňho uprene po­zerali a videli, že jeho tvár je ako tvár an­jela.

EkumenickýSkutky6

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček