EkumenickýSkutky12

Skutky

Skutky apoštolov

Jakubova smrť a Petrovo uväznenie1 V tom čase kráľ Herodes položil ruky na nie­ktorých z cirkvi a robil im zle. 2 Mečom za­hubil Jánov­ho brata Jakuba, 3 a keď videl, že sa to Židom páči, dal chytiť aj Pet­ra. Boli práve dni Nek­vasených chlebov. 4 Keď sa ho zmoc­nil, uvr­hol ho do väzenia a dal ho strážiť štyrom strážam po štyroch vojakoch. Po Veľkej noci ho chcel pred­viesť pred ľud. 5 Pet­ra teda strážili v žalári, ale cir­kev sa zaňho ustavične mod­lila k Bohu. Petrovo zázračné vyslobodenie6 V tú noc, keď sa ho Herodes chys­tal pred­viesť, spal Peter medzi dvoma vojak­mi, zviazaný dvoma reťazami, a aj predo dver­mi boli strážnici, ktorí strážili väzenie. 7 Zrazu za­stal pri ňom Pánov an­jel a v miestnosti zažiarilo svet­lo. An­jel ud­rel Pet­ra do boku, zo­budil ho a po­vedal: Rých­lo vstaň! Reťaze mu spad­li z rúk 8 a an­jel mu po­vedal: Opáš sa a obuj si san­dále. Peter to urobil. An­jel mu po­tom po­vedal: Pre­hoď si plášť a poď za mnou! 9 Peter vy­šiel teda von a šiel za ním; ani ne­vedel, že to, čo sa dialo pro­stred­níc­tvom an­jela, je skutočnosť. Dom­nieval sa, že má videnie. 10 Prešli cez pr­vú i cez druhú stráž a prišli k železnej bráne, ktorá vied­la do mes­ta. Tá sa im sama ot­vorila. Vy­šli von, prešli jed­nou ulicou a tam mu an­jel zmizol. 11 Tu Peter prišiel k sebe a po­vedal si: Teraz na­ozaj viem, že Pán po­slal svoj­ho an­jela a vy­slobodil ma z Herodesovej ruky, aj zo všet­kého, čo očakával židov­ský ľud. 12 S tým vedomím prišiel k domu Márie, mat­ky Jána, ktorý sa volal Marek. Tu bolo mnoho zhromaždených, ktorí sa mod­lili. 13 Keď za­búchal na dvere brány, vy­šla von slúžka menom Rodé a načúvala. 14 Keď spoz­nala Pet­rov hlas, od rados­ti ani ne­ot­vorila bránu, len vbeh­la dnu a oznamovala, že pri bráne stojí Peter. 15 Oni jej po­vedali: Šalieš? ! No ona tvr­dila, že je to tak. Oni však po­vedali: To je jeho an­jel. 16 Peter však ne­pres­tával búchať. Keď ot­vorili, uvideli ho a boli celí bez seba. 17 Dal im rukou znamenie, aby mlčali, a po­tom im vy­rozp­rával, ako ho Pán vy­viedol zo žalára. Na­pokon do­dal: Oznám­te to Jakubovi a bratom. Po­tom vy­šiel von a odo­bral sa na iné mies­to. 18 Keď sa roz­vid­nilo, medzi vojak­mi vy­pukol ne­malý pop­lach. Ne­vedeli, čo sa stalo s Petrom. 19 Herodes ho dal hľadať, a keď ho nenašiel, vy­počúval strážnikov a roz­kázal ich od­viesť. Po­tom od­išiel z Judska do Cézarey a tam zo­stal. Herodesova smrť20 Herodes bol veľmi na­hnevaný na Týrčanov a Sidončanov, ale oni svor­ne prišli za ním, a keď zís­kali na svoju stranu kráľov­ho komor­níka Blas­ta, prosili ho o zmierenie, lebo ich kraj do­stával po­traviny z kráľovského územia. 21 V určený deň sa Herodes ob­liekol do kráľov­ského rúcha, sadol si na trón a pre­hovoril k nim. 22 Ľud hlas­no volal: Hlas boha, nie človeka! 23 Vtom ho však za­siahol Pánov an­jel za to, že ne­vzdal Bohu slávu. Skonal rozožratý čer­vami. 24 Božie slovo však rást­lo a roz­máhalo sa. 25 Keď Bar­nabáš a Šavol sa po skončení služby vrátili do Jeruzalema, vzali so sebou aj Jána, ktorý sa volal Marek.

EkumenickýSkutky12

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček