Ekumenický1. Mojžišova12

1. Mojžišova

Genesis

Povolanie Abráma1 Hos­podin po­vedal Ab­rámovi: Odíď zo svojej krajiny, od svoj­ho príbuzen­stva a z domu svoj­ho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. 2 Urobím z teba veľký národ, požeh­nám ťa, zvelebím tvoje meno. Buď požeh­naním! 3 Požeh­nám tých, čo žeh­najú teba, zlorečiť budem tým, čo tebe zlorečia. V tebe budú požeh­nané všet­ky po­kolenia zeme. 4 Vtedy Ab­rám od­išiel, ako mu pri­kázal Hos­podin. Šiel s ním aj Lót. Ab­rám mal sedem­desiat­päť rokov, keď od­išiel z Cháranu. 5 Ab­rám vzal svoju ženu Sáraj, svoj­ho synov­ca Lóta, všetok majetok, čo nadobud­li, i služob­níc­tvo, ktoré zís­kali v Chárane. Po­hli sa a šli do Kanaánu. Keď prišli do Kanaánu, 6 Ab­rám prešiel krajinou až k posvätnému mies­tu v Sícheme, k Móreho dubu. Vtedy bývali v krajine Kanaánčania. 7 Ab­rámovi sa zjavil Hos­podin a po­vedal mu: Túto krajinu dám tvoj­mu po­tom­stvu. Po­tom tam po­stavil ol­tár Hos­podinovi, ktorý sa mu zjavil. 8 Od­tiaľ od­išiel do po­horia na východ od Bételu a tam si roz­ložil stan. Na západ od neho bol Bétel, na východ Aj. Tam po­stavil Hos­podinovi ol­tár a vzýval Hos­podinovo meno. 9 Po­tom Ab­rám po­kračoval v ceste k Negevu. Abrám v Egypte10 Keď v krajine na­stal hlad, Ab­rám od­išiel do Egyp­ta, aby tam začas po­budol, lebo v krajine sa veľmi rozšíril hlad. 11 Keď sa chys­tali voj­sť do Egyp­ta, po­vedal svojej žene Sáraj: Po­zri sa, viem, že si žena krás­neho vzhľadu. 12 Keď ťa uvidia Egypťania, po­vedia si: Toto je jeho žena. Mňa za­bijú a teba nechajú nažive. 13 Po­vedz teda, že si moja ses­tra, aby sa mi pre teba vodilo dob­re a zo­stal som tvojou zá­sluhou nažive. 14 Keď Ab­rám prišiel do Egyp­ta, Egypťania videli, že je to žena veľmi krás­na. 15 Uvideli ju aj faraónovi dvorania, vy­chválili ju pred faraónom a od­vied­li ju do jeho paláca. 16 Ten pre ňu s Abrámom dob­re za­ob­chádzal, takže mal ov­ce, dobytok, os­ly, sluhov, slúžky, os­lice a ťavy. 17 Hos­podin však pos­tihol faraóna i jeho dom ťažkými úder­mi pre Sáraj, Ab­rámovu ženu. 18 Faraón za­volal Ab­ráma a po­vedal mu: Čo si mi to urobil? Prečo si mi ne­povedal, že je to tvoja žena? 19 Prečo si po­vedal, že je to tvoja ses­tra? Ja som si ju pre­to vzal za ženu. Tu teda máš svoju ženu, ber si ju a choď! 20 Faraón ho po­tom zveril mužom, aby ho po­slali preč aj s jeho ženou i so všet­kým, čo mal.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček