Ekumenický1. Mojžišova35

1. Mojžišova

Genesis

Jákob opäť v Bételi1 Boh po­vedal Jákobovi: Vstaň, vy­stúp do Bétela a usaď sa tam! Po­stav tam ol­tár Bohu, ktorý sa ti zjavil, keď si utekal pred svojím bratom Ézavom. 2 Po­tom Jákob vy­zval celú svoju rodinu: Od­stráňte cudzích bohov, ktorých máte pri sebe, očis­tite sa a pre­ob­lečte sa. 3 Vstaňme, vy­stúp­me do Bétela. Tam po­stavím ol­tár Bohu, ktorý ma vy­počul v deň môj­ho súženia a sprevádzal ma po ces­te. 4 Nato mu odo­vzdali všet­kých cudzích bohov, ktorých mali, aj krúžky, čo im viseli na ušiach. Jákob ich za­kopal pod dub, ktorý je pri mes­te Síchem. 5 Po­tom sa po­hli. Strach pred Bohom za­chvátil všet­ky okolité mes­tá, takže sa ne­od­vážili prena­sledovať Jákobových synov. 6 Jákob a všetok ľud čo bol s ním, prišli do Lúzu, teda do Bétela v Kanaáne. 7 Tam po­stavil ol­tár a na­zval to mies­to Él-Bét-Él, lebo tam sa mu zjavil Boh, keď utekal pred svojím bratom. 8 V tom čase zo­mrela Debóra, Rebekina doj­ka. Po­chovali ju pod dub poniže Bétela. Dal mu meno Dub náreku. 9 Boh sa opäť zjavil Jákobovi po jeho ná­vrate z Paddan Arama a požeh­nal ho. 10 Po­vedal mu: Do­siaľ si sa volal Jákob. Od­teraz sa už nebudeš volať Jákob, budeš sa volať Iz­rael. 11 a do­dal: Som Boh Všemohúci. Ploď a množ sa! Z teba po­vs­tane národ, ba spoločen­stvo národov. Aj králi vzídu z tvojich bedier. 12 Zem, ktorú som dal Ab­rahámovi a Izákovi, dám aj tebe; dám ju aj tvoj­mu po­tom­stvu. 13 Po­tom Boh od­išiel od neho z miesta, kde sa s ním zhováral. 14 Na tom mies­te, kde sa s ním zhováral Boh, po­stavil Jákob kamen­ný stĺp. Priniesol na ňom nápojovú obetu a nalial naň olej. 15 Mies­to, kde sa s ním zhováral Boh, Jákob po­menoval Bétel. Benjamínovo narodenie a Ráchelina smrť16 Z Bétela po­tom šli ďalej. Zo­stával im ešte kúsok ces­ty do Ef­raty, keď Ráchel začala rodiť. Mala veľmi ťažký pôrod. 17 Keď ťažko rodila, pôrod­ná babica ju utešovala: Neboj sa, aj teraz budeš mať syna. 18 Keď jej život vy­hasínal a sm­rť sa pri­bližovala, dala svoj­mu synovi meno Ben-Oní; otec ho však na­zval Ben­jamín. 19 Ráchel zo­mrela a po­chovali ju pri ces­te do Ef­raty, teda do Bet­lehema. 20 Nad jej hrob po­stavil Jákob po­mník. Bol to ná­hrob­ný po­mník pre Ráchel, ktorý stojí do­dnes. 21 Iz­rael po­tom od­tiaľ od­išiel a roz­ložil stan za Mig­dal-Éderom. Jákobovi synovia a Izákova smrť22 Keď už býval v tejto krajine, Rúben od­išiel a spal s Bilhou, vedľajšou ženou svoj­ho ot­ca. Iz­rael sa to však do­zvedel. 23 Jákob mal dvanásť synov. 24 Leini synovia boli: Rúben, Jákobov pr­vorodený, Šimeón, Lévi, Júda, Jis­sákar a Zebúlun. 25 Ráchelini synovia boli: Jozef a Ben­jamín. 26 Synovia Ráchelinej slúžky Bil­hy: Dán a Naf­táli. 27 Synovia Leinej slúžky Zil­py: Gád a Ašér. Toto sú Jákobovi synovia, ktorí sa mu narodili v Paddan Arame. 28 Po­tom Jákob prišiel k svojmu ot­covi Izákovi do Mam­ré, do Kir­jat-Ar­by, čo je Heb­ron, kde býval Ab­rahám a Izák. 29 Izák sa dožil sto­osem­desiat rokov. 30 Zo­mrel zo­slab­nutý vekom, bol pri­pojený k svojmu ľudu ako starec vy­sokého veku. Po­chovali ho jeho synovia Ézav a Jákob.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček