Ekumenický1. Mojžišova13

1. Mojžišova

Genesis

Rozchod Lóta s Abrámom1 Od­išiel teda Ab­rám z Egypta so svojou ženou i so všet­kým, čo mal, do Negevu. Bol s ním aj Lót. 2 Ab­rám bol veľmi bohatý, mal stáda, strieb­ro a zlato. 3 Po­tom Ab­rám po­kračoval v ceste z miesta na mies­to od Negevu až k Bételu, až na mies­to medzi Bételom a Ajom, kde mal pred­tým svoj stan, 4 kde pred­tým po­stavil ol­tár a vzýval meno Hos­podina. 5 Aj Lót, ktorý žil s Abrámom, mal ov­ce, dobytok a stany. 6 Krajina však ne­stačila na to, aby moh­li bývať spolu; majet­ku mali toľko, že už ne­moh­li zo­stať pri sebe. 7 Medzi pas­tier­mi Ab­rámových stád a pas­tier­mi Lótových stád vznikol spor. V tom čase bývali v krajine Kanaánčania a Periz­zeji. 8 Pre­to Ab­rám po­vedal Lótovi: Nech nie je rozb­roj medzi na­mi, medzi mojimi pas­tier­mi a tvojimi pas­tier­mi, veď sme bratia. 9 Či nie je pred tebou celá krajina? Pre­to ťa prosím, od­deľ sa odo mňa! Ak pôj­deš naľavo, ja pôj­dem na­pravo; ak si vy­berieš pravú stranu, ja sa po­beriem na ľavú. 10 Lót sa roz­hliadol a videl, že celé okolie Jor­dána až po Cóar je za­vlažované ako Hos­podinova záh­rada a ako Egypt. To bolo pred­tým, ako Hos­podin zničil Sodomu a Gomoru. 11 Pre­to si Lót vy­bral celé okolie Jor­dána a od­išiel na východ. Tak­to sa od­delili jeden od druhého. 12 Ab­rám býval v krajine Kanaán, Lót sa zdržiaval v mestách Okolia a prenášal svoje stany až po Sodomu. 13 Sodomčania boli zlí a veľmi hrešili proti Hos­podinovi. 14 Keď sa Lót od neho od­delil, Hos­podin po­vedal Ab­rámovi: Roz­hliad­ni sa z miesta, na ktorom si teraz, po­zri na sever i na juh, na východ i na západ. 15 Celú krajinu, ktorú vidíš, dám tebe a tvoj­mu po­tom­stvu naveky. 16 Rozm­nožím tvoje po­tom­stvo a bude ho ako prachu zeme. Ak nie­kto bude môcť spočítať prach zeme, po­tom spočíta aj tvoje po­tom­stvo. 17 Vstaň a prej­di krajinu po dĺžke a šír­ke, lebo ti ju dávam! 18 Ab­rám vzal svoj stan a od­išiel bývať k Mamrého dubom, ktoré sú v Hebrone, a po­stavil tam ol­tár Hos­podinovi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček