Ekumenický1. Mojžišova10

1. Mojžišova

Genesis

Rodokmeň národov1 Toto je rodok­meň No­achových synov, Šéma, Cháma a Jefeta. Po po­tope sa im narodili synovia. 2 Jefetovi synovia sú: Gómer, Mágog, Mádaj, Jávan, Túbal, Mešek a Tíras. 3 Gómerovi synovia sú: Aškenaz, Rífat a Togar­ma. 4 Jávanovi synovia sú: Elíša, Taršíš, Kit­tím a Dódaním. 5 Z nich sa roz­vet­vili os­trov­né národy vo svojich krajinách, každý podľa svoj­ho jazyka, podľa svojich rodov vo svojich národoch. 6 Chámovi synovia sú: Kúš, Mic­rajim, Pút a Kanaán. 7 Kúšovi synovia sú: Seba, Chavíla, Sab­ta, Raema a Sab­teka. Raemovi synovia sú: Šeba a Dedán. 8 Kúšovi sa narodil Nim­ród. Stal sa pr­vým hr­dinom na zemi. 9 Bol udat­ným lov­com pred Hos­podinom. Pre­to vznik­lo prís­lovie: Udat­ný lovec pred Hos­podinom ako Nim­ród. 10 Jeho kráľov­stvo bolo od počiat­ku Bábel, Erek, Ak­kad a Kal­ne v krajine Šineár. 11 Z tejto krajiny vy­tiahol do Aššúru a vy­staval Ninive, Rechobót-Ír, Kelach, 12 ako aj Resen medzi mes­tami Ninive a Kelach. To je to veľké mes­to. 13 Mic­rajim splodil: Lúdov, Anámov, Lehábov, Naf­túchov, 14 Pat­rusov, Kas­luchov, z ktorých po­chádzajú Filištín­ci a Kaf­tóri. 15 Kanaán splodil Sidona, svoj­ho pr­vorodeného, a Chéta, 16 ďalej Jebúsejov, Amorejčanov, Gir­gášejov, 17 Chiv­vijov, Ar­kijov, Sínejov, 18 Ar­vádov, Cemárov a Chamátov. Po­tom sa rozšírili rody Kanaánčanov. 19 Územie Kanaánčanov siahalo od Sidonu ku Geráru až po Gazu a smerom k Sodome, Gomore, Adme a Cebójimu až po Lešu. 20 To sú Chámovi synovia podľa rodov, jazykov, krajín a národov. 21 Aj Šémovi, pra­ot­covi všet­kých Éberových synov, Jefetov­mu staršiemu bratovi, sa narodili synovia. 22 Šémovi synovia sú: Élam, Aššúr, Ar­pakšad, Lúd a Aram. 23 Aramovi synovia sú: Úc, Chúl, Geter a Maš. 24 Ar­pakšadovi sa narodil Šelach. Šelachovi sa narodil Éber. 25 Éberovi sa narodili dvaja synovia: jeden sa volal Peleg, lebo za jeho čias bola roz­delená zem, a jeho brat sa volal Jok­tán. 26 Jok­tánovi sa narodili: Al­módad, Šelef, Chacar­mávet, Jerach, 27 Hadóram, Úzal, Dik­la, 28 Óbal, Abímael, Šeba, 29 Ófir, Chavíla a Jóbab. Títo všet­ci sú Jok­tánovi synovia. 30 Ich síd­la siahali od Méše až po Sefár k východnému po­horiu. 31 Toto sú Šémovi synovia podľa ich rodov, jazykov a národov, bývajúci vo svojich krajinách. 32 Toto sú rody No­achových synov podľa rodok­meňov a národov. Po po­tope sa z nich roz­vet­vili národy na zemi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček