Ekumenický1. Mojžišova38

1. Mojžišova

Genesis

Júda a Támar1 V tom čase Júda od­išiel od svojich bratov a prešiel k istému mužovi z Adullámu menom Chíra. 2 Júda tam uzrel dcéru Kanaánčana, ktorý sa volal Šúa, vzal si ju za ženu a vošiel k nej. 3 Ona počala, porodila syna a Júda mu dal meno Ér. 4 Znova počala, porodila syna a na­zvala ho Ónan. 5 Opäť porodila syna a dala mu meno Šéla. Bolo to v Kezíbe, keď ho porodila. 6 Júda dal Érovi, svoj­mu pr­vorodenému, ženu, ktorá sa volala Támar. 7 Júdov pr­vorodený syn Ér bol zlý pred Hos­podinom, pre­to mu Hos­podin vzal život. 8 Po­tom po­vedal Júda Ónanovi: Podľa švag­rov­ského práva voj­di k bratovej žene, vez­mi si ju a po­staraj sa svoj­mu bratovi o potomstvo. 9 Ónan však vedel, že po­tom­stvo nebude pat­riť jemu, pre­to kedykoľvek vošiel k bratovej žene, semeno vy­púšťal na zem, aby svoj­mu bratovi ne­sp­lodil po­tom­ka. 10 Hos­podinovi sa to však ne­páčilo, pre­to aj jeho usmr­til. 11 Vtedy po­vedal Júda svojej ne­ves­te: Zo­staň v dome svoj­ho otca ako vdova, kým nedos­peje môj syn Šéla. Po­vedal si však: Len aby nezom­rel ako jeho bratia. Támar teda od­išla a bývala v dome svoj­ho ot­ca. 12 Po mnohých dňoch zo­mrela Júdovi žena, dcéra Šúova. Keď sa Júdovi ukončil smútok, šiel so svojím priateľom Chírom z Adullámu k strihačom svojich oviec do Tim­ny. 13 Vtedy oznámili Támar: Tvoj svokor práve ide do Tim­ny strihať svoje ov­ce. 14 Ona od­ložila vdov­ské šaty, vzala si závoj, za­halila sa a sad­la si k bráne do Énajimu, ktorý je pri ces­te do Tim­ny. Támar totiž vedela, že hoci Šéla už do­spel, ne­stala sa jeho ženou. 15 Keď ju Júda za­zrel, naz­dával sa, že je to ne­vies­t­ka, lebo si za­strela tvár. 16 Za­bočil k nej, ako bola pri ces­te, a po­vedal: Do­voľ, prosím, voj­sť k tebe. Ne­vedel totiž, že je to jeho ne­ves­ta. Ona sa ho spýtala: Čo mi dáš za to, že voj­deš ku mne? 17 On od­povedal: Pošlem ti kozľa zo stáda. Ona po­vedala: Daj mi však nejaký záloh, kým ho pošleš. 18 Júda sa jej spýtal: Čo ti mám dať do zálohu? Od­povedala: Tvoje pečatid­lo so šnúrou a palicu, ktorú máš v ruke. Dal jej to. Vošiel k nej a ona počala. 19 Po­tom vstala a od­išla. Od­ložila závoj a znova si ob­liek­la vdov­ské šaty. 20 Júda po­tom po­slal kozľa po svojom priateľovi z Adullámu, aby z ruky ženy pre­vzal záloh, ktorý jej dal; ale nenašiel ju. 21 Vy­pytoval sa tamojších ľudí: Kde je tá za­svätená ne­vies­t­ka, ktorá bola na ces­te do Énajimu? Od­povedali mu: Tu nebola nijaká za­svätená ne­vies­t­ka. 22 Vrátil sa k Júdovi a po­vedal mu: Nenašiel som ju. Aj tamojší ľudia vraveli: Nijaká za­svätená ne­vies­t­ka tu nebola. 23 Júda po­vedal: Nech si to kozľa nechá; len aby sme neboli na po­smech. Veď som jej to kozľa po­slal, ty si ju však nenašiel. 24 Asi po troch mesiacoch Júdovi oznámili: Tvoja ne­ves­ta Támar sa do­pus­tila smils­tva a zo smils­tva aj počala. Júda po­vedal: Vy­veďte ju a upáľte! 25 Keď ju vied­li, od­kázala svoj­mu svok­rovi: Počala som z muža, ktorému pat­ria tieto veci, a do­dala: Po­zor­ne sa po­zri, komu pat­rí pečatid­lo so šnúrou a palica. 26 Keď sa Júda na to po­zrel, po­vedal: Ona je čest­nejšia než ja; nedal som ju totiž svoj­mu synovi Šélovi. Po­tom sa už s ňou ne­stýkal. 27 Keď prišiel čas pôrodu, ukázalo sa, že v jej živote boli dvojčatá. 28 Keď rodila, jed­no z nich vy­strčilo ruku. Babica mu na ňu pri­viazala čer­venú šnúr­ku a po­vedala: Ten­to vy­j­de pr­vý. 29 On však stiahol ruku späť a vy­šiel jeho brat. Po­vedala: Akou trh­linou si sa pred­ral? Pre­to mu dala meno Perec. 30 Po­tom vy­šiel jeho brat, ktorý mal na ruke čer­venú šnúr­ku. Toho na­zvali Zerach.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček