Ekumenický1. Mojžišova9

1. Mojžišova

Genesis

Božia zmluva s Noachom1 Boh požeh­nal No­acha i jeho synov a po­vedal im: Ploďte sa, množte sa a na­plňte zem! 2 Strach a hrôza z vás pad­ne na všet­ky po­zem­ské zvieratá, na všet­ko nebes­ké vtác­tvo i na všet­ko, čo sa hýbe na zemi. Všet­ky mor­ské ryby sú dané do vašej moci. 3 Všet­ko, čo sa hýbe a žije, budete mať za po­krm, všet­ko vám dávam, ako pred­tým zelené byliny. 4 Len mäso s dušou, teda s jeho kr­vou, jesť nebudete, 5 lebo za vašu krv budem brať na zod­poved­nosť každé zviera, za život človeka budem brať na zod­poved­nosť človeka, jeho brata. 6 Ak nie­kto preleje krv človeka, nech jeho krv preleje človek, lebo Boh utvoril človeka na Boží ob­raz. 7 Vy sa však ploďte a množte, roz­máhaj­te sa na zemi a množte sa na nej. 8 Boh po­vedal No­achovi a jeho synom, čo boli s ním: 9 Uzat­váram svoju zmluvu s vami i s vaším po­tom­stvom 10 a so všet­kými živými bytosťami, čo sú s vami, s vtáctvom, s dobytkom a so všet­kou divou zverou, čo je s vami, so všet­kým, čo vy­šlo z korábu, so všet­kou zverou zeme. 11 Uzat­váram s vami svoju zmluvu, že voda po­topy už ne­zničí nijakého živého tvora a nebude už po­topy, ktorá by zničila zem. 12 Boh po­vedal: Toto je znamením zmluvy, ktorú uzat­váram medzi mnou a vami a všet­kými živými tvor­mi, čo sú s vami, pre všet­ky budúce po­kolenia: 13 Svoju dúhu som položil na ob­lak, aby bola znamením zmluvy medzi mnou a zemou. 14 Kedykoľvek na­hromadím mračná nad zemou a na ob­laku sa ukáže dúha, 15 roz­pomeniem sa na svoju zmluvu medzi mnou a vami a všet­kými živými tvor­mi; voda už nebude po­topou na zničenie všet­kých živých tvorov. 16 Keď sa na ob­laku ukáže dúha, po­zriem na ňu a roz­pomeniem sa na večnú zmluvu medzi Bohom a každým živým tvorom na zemi. 17 Boh po­vedal No­achovi: Toto je znamenie zmluvy, ktorú som ustanovil medzi mnou a každým živým tvorom na zemi. Noachova kliatba a požehnania18 No­achovi synovia, ktorí vy­šli z korábu, boli: Šém, Chám a Jefet. Chám bol ot­com Kanaána. 19 Títo traja boli No­achovi synovia a z nich sa rozšírilo ľud­stvo po celej zemi. 20 No­ach bol pr­vý roľník, ktorý vy­sadil vinicu. 21 Raz sa na­pil vína, opil sa a ob­nažený si ľahol vo svojom stane. 22 Chám, Kanaánov otec, však videl svoj­ho otca ob­naženého a po­vedal to von­ku svojim dvom bratom. 23 Šém a Jefet vzali plášť, obaja si ho položili na plecia, šli chrb­tom, a tak za­kryli na­hotu svoj­ho ot­ca. Tvár mali od­vrátenú, aby ne­videli svoj­ho otca ob­naženého. 24 Keď sa No­ach pre­bral z opojenia a do­zvedel sa, čo mu urobil jeho najm­ladší syn, 25 po­vedal: Buď pre­kliaty Kanaán, ot­rokom ot­rokov buď svojim bratom! 26 Do­dal: Nech je zvelebený Hos­podin, Boh Šémov! Nech mu je Kanaán ot­rokom! 27 Kiež Boh dá, aby sa Jefet rozšíril a býval v Šémových stanoch! Kiež mu je Kanaán ot­rokom! 28 No­ach žil po po­tope ešte tri­stopäťdesiat rokov. 29 Celý vek No­achov­ho života bol deväťs­topäťdesiat rokov, po­tom zo­mrel.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček