Ekumenický1. Mojžišova25

1. Mojžišova

Genesis

Abrahámova smrť1 Ab­rahám si vzal druhú ženu, volala sa Ketúra. 2 Tá mu porodila Zim­rána, Jokšána, Medána, Mid­jána, Jišbáka a Šúacha. 3 Jokšánovi sa narodil Šeba a Dedán. Dedánovi synovia boli Aššúri, Letúši a Le­um­mi. 4 Mid­jánovi synovia boli: Éfa, Éfer, Chanók, Abída a El­dáa. Všet­ci títo boli Ketúrini synovia. 5 Ab­rahám dal všetok svoj majetok Izákovi, 6 ale synom svojich vedľajších žien, ktoré mal, dal dary a ešte za svoj­ho života ich po­slal do východ­nej krajiny, preč od svoj­ho syna Izáka. 7 Ab­rahám sa dožil stosedem­desiat­päť rokov; 8 po­tom skonal. Ab­rahám zo­mrel v úctyhodnej starobe, v pokročilom veku, sýty života a bol pri­pojený k svojmu ľudu. 9 Jeho synovia, Izák a Iz­mael, ho po­chovali na­proti Mam­ré do mak­pél­skej jas­kyne na po­zem­ku Ef­róna, syna Chetitu Cóchara. 10 Ten po­zemok kúpil Ab­rahám od Chetitov. Tam bol po­chovaný Ab­rahám i jeho žena Sára. 11 Po Ab­rahámovej smr­ti Boh požeh­nal jeho syna Izáka. Izák býval pri Beér Lachaj Rói. Izmaelovo potomstvo12 Toto je rodok­meň Ab­rahámov­ho syna Iz­maela, ktorého mu porodila Sárina slúžka, Egypťan­ka Hagar. 13 Toto sú mená Iz­maelových synov, podľa mien a rodov: Iz­maelov pr­vorodený bol Nebajót, po­tom Kédar, Ad­beel, Mib­sám, 14 Mišma, Dúma, Mas­sa, 15 Chadad, Téma, Jetúr, Náfiš a Kéd­ma. 16 To sú Iz­maelovi synovia a to sú ich mená podľa ich osád a táborov. Dvanásť kmeňových kniežat. 17 Iz­mael sa dožil stot­rid­saťsedem rokov a skonal. Zo­mrel a bol pri­pojený k svojmu ľudu. 18 Jeho po­tom­kovia bývali od Chavíly až po Šúr, na východ od Egyp­ta, smerom k Asýrii. Bývali východ­ne od všet­kých svojich bratov. Ézav a Jákob19 Toto je rodok­meň Ab­rahámov­ho syna Izáka: Ab­rahámovi sa narodil Izák. 20 Keď mal štyrid­sať rokov, vzal si za ženu Rebeku, dcéru Aramejčana Betúela z Paddan Arama, ses­tru Aramejčana Lábana. 21 Izák prosil Hos­podina za svoju ženu, lebo bola ne­plod­ná. Hos­podin ho vy­počul a jeho žena Rebeka počala. 22 Keď sa však synovia v živote mat­ky str­kali, po­vedala: Ak je to tak, prečo sa mi to deje? Hľadala teda vy­svet­lenie u Hospodina. 23 Hos­podin jej po­vedal: V tvojom lone sú dva národy. Dva národy z tvojho vnút­ra sa roz­delia. Jeden národ bude moc­nejší ako druhý a väčší bude slúžiť menšiemu. 24 Keď nadišiel čas pôrodu, v jej živote boli dvojčatá. 25 Pr­vý, ktorý vy­šiel, bol ryšavý a chl­patý ako kožuštek. Ten do­stal meno Ézav. 26 Po­tom vy­šiel jeho brat a rukou sa držal Ézavovej päty. Pre­to do­stal meno Jákob. Keď sa narodili, Izák mal šesťdesiat rokov. Ézav predáva prvorodenstvo27 Chlap­ci vy­rást­li a Ézav sa stal zdat­ným lov­com, stále sa zdržiaval von­ku. Jákob bol muž po­koj­ný a býval v stanoch. 28 Izák mal radšej Ézava, lebo jedával z jeho úlov­ku, no Rebeka mala radšej Jákoba. 29 Keď raz Jákob pri­pravoval jed­lo, prišiel k nemu z poľa unavený Ézav 30 a po­vedal Jákobovi: Daj sa mi najesť z červeného, z tohto čer­veného jed­la, lebo som unavený. Pre­to do­stal meno Edóm. 31 Jákob však po­vedal: Predaj mi ešte dnes svoje pr­voroden­stvo! 32 Ézav na to od­vetil: Aj tak čo­skoro zo­mriem, načo mi je pr­voroden­stvo? 33 Jákob mu po­vedal: Od­prisahaj mi to ešte dnes! Aj mu od­prisahal a tak svoje pr­voroden­stvo predal Jákobovi. 34 Jákob dal po­tom Ézavovi chlieb a varenú šošovicu. Ten sa najedol a na­pil, po­tom vstal a od­išiel. Tak­to po­hr­dol Ézav pr­voroden­stvom.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček