Ekumenický1. Mojžišova40

1. Mojžišova

Genesis

Jozef v žalári1 Ne­skôr sa stalo, že čašník egypt­ského kráľa a pekár sa pre­hrešili proti svoj­mu pánovi, egypt­skému kráľovi. 2 Faraón sa roz­hneval na oboch tých­to dvoranov, na hlav­ného čašníka i na hlav­ného pekára. 3 Dal ich uväz­niť v dome veliteľa teles­nej stráže, pri žalári, v ktorom bol uväz­nený aj Jozef. 4 Veliteľ teles­nej stráže ich zveril Jozefovi, aby im po­sluhoval. Nejaký čas zo­stali vo väzení. 5 Obaja väz­ni, čašník i pekár egypt­ského kráľa, mali sen. Jed­nej noci sa každému z nich pri­snil sen zvlášt­neho výz­namu. 6 Keď k nim ráno prišiel Jozef, videl ich smut­ných. 7 Spýtal sa faraónových dvoranov, ktorí boli s ním uväz­není v dome jeho pána: Prečo ste dnes takí skor­mútení? 8 Oni mu od­vetili: Mali sme sen, no ni­kto nám ho ne­vie vy­ložiť. Jozef im po­vedal: Či vý­klad snov ne­pat­rí Bohu? Roz­povedz­te mi ich. 9 Hlav­ný čašník teda vy­rozp­rával Jozefovi svoj sen: Vo sne som videl pred sebou vinič, 10 na ktorom boli tri výhon­ky. Len čo vinič vy­pučal, hneď rozk­vitol a jeho hroz­ná do­zreli. 11 V ruke som mal faraónovu čašu. Od­tr­hnuté strap­ce som vy­tláčal do faraónovej čaše a podal som mu ju do ruky. 12 Jozef mu po­vedal: Toto je vý­klad sna: Tri výhon­ky sú tri dni. 13 Po troch dňoch faraón po­výši tvoju hlavu a vráti ti tvoju hod­nosť. Znova budeš podávať čašu do ruky faraóna, ako vtedy, keď si bol jeho čašníkom. 14 Keď ti bude dob­re, spomeň si na mňa, pre­ukáž mi milosť a pri­hovor sa za mňa u faraóna, aby ma vy­slobodil z tohto domu. 15 Veď ma unies­li z krajiny Heb­rejov; no ani tu som ne­urobil nič zlé, pre čo by som sa mal do­stať do žalára. 16 Keď hlav­ný pekár videl, že Jozef dob­re vy­kladá, po­vedal mu: Aj ja som mal sen. Na hlave som mal tri košíky pečiva. 17 Vo vr­ch­nom košíku bolo rôz­ne pečivo pre faraóna a vtáky zo­bali z košíka na mojej hlave. 18 Jozef od­povedal: Toto je vý­klad sna: Tri košíky sú tri dni. 19 Po troch dňoch ti faraón zo­dvih­ne hlavu — obesí ťa na šibenici a vtáky ti budú ozobávať telo. 20 Po troch dňoch, v deň svojich narodenín, faraón vy­strojil hos­tinu pre všet­kých svojich hod­nos­tárov a pred nimi vy­výšil hlav­ného čašníka a hlav­ného pekára: 21 hlav­nému čašníkovi vrátil pôvod­nú hod­nosť, aby smel do ruky faraóna podávať čašu, 22 hlav­ného pekára dal však obesiť, ako im to vy­ložil Jozef. 23 Hlav­ný čašník si však na Jozefa ne­spomenul. Za­budol naňho.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček