Ekumenický1. Mojžišova14

1. Mojžišova

Genesis

Abrámovo víťazstvo1 V tom čase šineár­sky kráľ Am­ráfel, el­lásar­ský kráľ Ar­jók, élam­ský kráľ Kedor­laómer a kráľ národov Tideál 2 šli bojovať proti Berovi, sodom­skému kráľovi, Biršovi, gomor­skému kráľovi, Šineábovi, adem­skému kráľovi, Šeméberovi, cebójim­skému kráľovi a kráľovi z Bely, čo je Cóar. 3 Títo všet­ci sa ako spojen­ci zhromaždili v údolí Sid­dím, kde je teraz Soľné more. 4 Dvanásť rokov boli pod­daní Kedor­laómerovi a v trinástom roku sa proti nemu vzbúrili. 5 V štrnástom roku šiel bojovať Kedor­laómer a spojenec­kí králi a porazili Refájov v Aštarót-Kar­najime a Zúzov v Háme, Émov v kirjatajimskej doline 6 a Chórov na seír­skom po­horí až k Él-Páranu, na okraji púšte. 7 Po­tom sa ob­rátili a došli k Én-Mišpátu, teda do Kádeša, a na poli Amálekov a Amorejčanov po­bili všet­ko, čo bývalo v Chacecón-Támare. 8 Nato vy­tiah­li sodom­ský kráľ, gomor­ský kráľ, adem­ský kráľ, cebójim­ský kráľ a bél­sky, teda cóar­sky kráľ, a zoradili sa do boja proti nim v údolí Sid­dím, 9 totiž proti élam­skému kráľovi Kedor­laómerovi, kráľovi národov Tideálovi, šineár­skemu kráľovi Am­ráfelovi a el­lásar­skému kráľovi Ar­jókovi; štyria králi proti piatim. 10 V údolí Sid­dím bolo však mnoho as­fal­tových stud­ní. Keď sodom­ský kráľ a gomor­ský kráľ utekali, spad­li do nich. Os­tat­ní ušli na po­horie. 11 Víťazi od­vliek­li zo Sodomy a Gomory všetok majetok, všet­ky po­traviny a od­tiah­li. 12 Vzali aj Ab­rámov­ho synov­ca Lóta s jeho majet­kom, lebo býval v Sodome, a od­tiah­li. 13 Jeden z tých, čo utiek­li, prišiel a oznámil to Heb­rejovi Ab­rámovi, ktorý býval pri duboch Amorejčana Mam­rého, Eškólov­ho a Ánerov­ho brata. Tých­to spájala s Abrámom zmluva o priateľstve. 14 Keď sa Ab­rám do­počul, že jeho synov­ca od­vied­li do zajatia, zvolal svojich tri­sto­osem­nás­tich vy­cvičených mužov, narodených v jeho dome, a prena­sledoval útočníkov až po Dán. 15 V noci rozo­stavil proti nim svojich služob­níkov, porážal ich a prena­sledoval až po Chóbu, ktorá leží na sever od Damas­ku. 16 Priniesol späť všetok majetok, pri­viedol aj svoj­ho synov­ca Lóta s jeho majet­kom, ako aj ženy a os­tat­ný ľud. Abrám a Melchisedek17 Keď sa po víťazs­tve nad Kedor­laómerom a kráľmi, ktorí boli s ním, vracal, sodom­ský kráľ mu vy­šiel v ústrety do údolia Šáve, teda do Kráľov­ho údolia. 18 Šálem­ský kráľ Mel­chisedek priniesol chlieb a víno. Bol totiž kňazom naj­vyššieho Boha. 19 Požeh­nal ho a po­vedal: Nech Ab­ráma požeh­ná Naj­vyšší Boh, Tvor­ca neba i zeme. 20 Nech je zvelebený Naj­vyšší Boh, ktorý ti vy­dal do rúk tvojich ne­priateľov. 21 Sodom­ský kráľ po­vedal Ab­rámovi: Daj mi ľudí, majetok si nechaj! 22 Ab­rám však sodom­skému kráľovi od­povedal: Prísažne dvíham ruku k Hospodinovi, Naj­vyššiemu Bohu, Tvor­covi neba a zeme, 23 že ne­vez­mem ani len nit­ku, ani remienok z obuvi, vôbec nič z čohokoľvek, čo je tvoje, aby si ne­povedal: Obohatil som Ab­ráma. 24 Nech­cem nič, iba to, čo zjed­lo služob­níc­tvo, a podiel pre mužov Ánera, Eškóla a Mam­rého, ktorí šli so mnou. Oni nech do­stanú svoj podiel.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček