Ekumenický1. Mojžišova41

1. Mojžišova

Genesis

Faraónove sny1 Po dvoch rokoch mal aj faraón sen: stál pri Níle 2 a videl z neho vy­stupovať sedem kráv, na vzhľad pek­ných a tučných, ktoré sa začali pásť na mok­radi. 3 Po nich vy­stúpilo z Nílu sedem iných, na vzhľad ne­pek­ných a vy­chud­nutých kráv, ktoré si stali na breh Nílu vedľa pr­vých kráv. 4 Po­tom tie na vzhľad ne­pek­né a vy­chud­nuté kravy zožrali sedem na vzhľad pek­ných a tučných kráv. Vtom sa faraón pre­budil. 5 Znova však za­spal a mal iný sen: z jedného steb­la vy­rást­lo sedem pl­ných, krás­nych klasov. 6 Po nich vy­rást­lo sedem suchých, východ­ným vet­rom za­horených klasov. 7 Tie suché klasy po­hl­tili sedem bohatých a pl­ných klasov. Vtedy sa faraón pre­budil. Bol to sen. 8 Ráno bol faraón taký roz­rušený, že dal za­volať všet­kých egypt­ských vešt­cov a mudr­cov a vy­rozp­rával im svoje sny. No nebolo ni­koho, kto by ich faraónovi vy­ložil. 9 Vtedy hlav­ný čašník faraónovi po­vedal: Dnes si spomínam na svoje pre­vinenie. 10 Keď sa faraón roz­hneval na svojich služob­níkov, uväz­nil ma spolu s hlavným pekárom v dome veliteľa teles­nej stráže. 11 Jed­nej noci sa každému z nás pri­snil iný, osob­ne výz­nam­ný sen. 12 Bol tam s nami heb­rej­ský mladík, sluha veliteľa teles­nej stráže. Keď sme mu vy­rozp­rávali svoje sny, on nám ich vy­ložil; každému vy­ložil jeho sen. 13 Ako nám ich vy­ložil, tak sa stalo. Ja som sa do­stal na svoje pôvod­né mies­to a toho druhého obesili. 14 Nato dal faraón za­volať Jozefa, ktorého hneď pri­vied­li zo žalára. Dal sa ostrihať, pre­ob­liekol si šaty a pred­stúpil pred faraóna. 15 Faraón po­vedal Jozefovi: Mal som sen a ni­kto mi ho ne­vie vy­ložiť. Počul som, že ti stačí roz­povedať sen a ty ho vy­ložíš. 16 Jozef od­povedal faraónovi: Nie ja, len Boh dá uspokojivú od­poveď faraónovi. 17 Po­tom faraón vy­rozp­rával Jozefovi svoj sen: Pri­snilo sa mi, že som na brehu Nílu. 18 Z Nílu vy­stúpilo sedem tučných a na vzhľad pek­ných kráv, ktoré sa začali pásť na mok­radi. 19 Po nich vy­stúpilo sedem iných, na vzhľad ne­pek­ných a vy­chud­nutých kráv. Niečo také škaredé som ne­videl v celom Egyp­te. 20 Tie škaredé, vy­chud­nuté kravy zožrali tých sedem tučných kráv. 21 Hoci sa do­stali do ich vnút­ra, nebolo badať, že sú v nich, lebo stále vy­zerali tak škaredo ako pred­tým. Vtedy som sa pre­budil. 22 Po­tom som vo sne videl, ako z jedného steb­la vy­rást­lo sedem pl­ných, krás­nych klasov. 23 Po nich vy­rást­lo sedem prázd­nych, suchých, východ­ným vet­rom za­horených klasov. 24 Suché klasy po­hl­tili tých sedem pek­ných klasov. To som po­tom roz­povedal vešt­com, no ni­kto z nich mi to ne­vedel vy­ložiť. 25 Jozef po­vedal faraónovi: Faraónove sny znamenajú jed­no a to is­té. Boh oznamuje faraónovi, čo hod­lá urobiť. 26 Sedem pek­ných kráv je sedem rokov. Sedem pek­ných klasov je tiež sedem rokov. To je ten is­tý sen. 27 Sedem vy­chud­nutých a škaredých kráv, ktoré vy­stúpili po­tom, je sedem rokov práve tak, ako sedem prázd­nych a východ­ným vet­rom za­horených klasov; to bude sedem rokov hladu. 28 To je to, čo som po­vedal faraónovi; Boh ukázal, čo urobí. 29 Pri­chádza sedem rokov veľkej hoj­nos­ti v celom Egyp­te. 30 Po nich príde sedem rokov hladu a na hoj­nosť sa za­bud­ne v celom Egyp­te. Hlad zničí celú krajinu. 31 V krajine nebude ani spomien­ka na hoj­nosť pre veľký hlad, ktorý po­tom na­stane. 32 Sen sa faraónovi zopakoval, pre­tože Boh sa pev­ne roz­hodol čo­skoro ho uskutočniť. 33 Teraz sa po­ob­zeraj, faraón, po roz­vážnom, múd­rom mužovi a ustanov ho za správ­cu Egyp­ta. 34 Nech faraón ustanoví v krajine správ­cov, ktorí počas sied­mich rokov hoj­nos­ti budú vy­berať pätinu výnosu Egyp­ta. 35 Nech počas na­stávajúcich úrod­ných rokov zhromažďujú všet­ku po­travu a obilie nech usklad­nia do miest pod faraónovu moc a nech naň do­hliadajú. 36 Táto po­trava bude v krajine zásobou počas sied­mich rokov hladu, ktoré prídu na Egypt, takže nez­hynie hladom. Jozef správcom Egypta37 Táto reč sa za­páčila faraónovi a všet­kým jeho služob­níkom. 38 Nato faraón po­vedal svojim služob­níkom: Náj­de sa taký muž, v ktorom je Boží Duch? 39 Po­tom faraón po­vedal Jozefovi: Keď ti dal Boh toto všet­ko po­znať, ni­kto nie je na­toľko roz­vážny a múd­ry ako ty. 40 Budeš správ­com môj­ho domu a všetok môj ľud bude po­slúchať tvoje roz­kazy; len trónom ťa budem pre­vyšovať. 41 Faraón ešte do­dal: Po­zri, ustanovujem ťa za správ­cu celého Egyp­ta. 42 Faraón po­tom sňal svoj prs­teň z ruky a na­vliekol ho Jozefovi na ruku; ob­liekol ho do šiat z jemnej ľanovej lát­ky a na krk mu za­vesil zlatú reťaz. 43 Dal ho voziť v druhom najk­rajšom voze a volať pred ním: Pad­nite na kolená! Tak bol ustanovený nad celým Egyp­tom. 44 Faraón po­vedal Jozefovi: Ja som faraón, ale bez teba v celom Egyp­te ni­kto ne­smie po­hnúť ani rukou, ani nohou. 45 Faraón zmenil Jozefovi meno na Cáfenat Panéach a dal mu za ženu Ásenat, dcéru ón­skeho kňaza Pótifera. Jozef sa vy­dal na ces­tu po Egyp­te. 46 Jozef mal trid­sať rokov, keď ho pred­stavili faraónovi, egypt­skému kráľovi. Jozef po­tom od­išiel od faraóna a ces­toval po celom Egyp­te. 47 Po sedem rokov dávala zem hoj­nú úrodu. 48 Počas na­sledujúcich sied­mich rokov zhromažďoval Jozef v Egypte všet­ku po­travu a zásoby ukladal v mestách. V každom mes­te uložil po­travu z okolitých polí. 49 Jozef na­hromadil toľko obilia ako mor­ského pies­ku, takže to pre­stali aj počítať, lebo spočítať sa to nedalo. Jozefovi synovia50 Skôr ako na­stal rok hladu, Jozefovi sa narodili dvaja synovia, ktorých mu porodila Ásenat, dcéra ón­skeho kňaza Pótifera. 51 Pr­vorodenému dal Jozef meno Menašše, lebo po­vedal: Boh mi dal za­bud­núť na všet­ky moje út­rapy a na celú rodinu môj­ho ot­ca. 52 Druhému dal meno Ef­rajim, lebo po­vedal: Boh ma urobil plod­ným v krajine môj­ho utr­penia. 53 Sedem rokov hoj­nos­ti v Egypte sa skončilo 54 a ako Jozef po­vedal, začalo sa sedem rokov hladu. Hlad na­stal vo všet­kých krajinách, ale v celom Egyp­te bolo za­tiaľ chleba do­sť. 55 Keď už i celý Egypt tr­pel hladom a ľud volal k faraónovi o chlieb, faraón vravel všet­kým Egypťanom: Choďte k Jozefovi a urob­te, čo vám po­vie! 56 Keď hlad za­chvátil celú zem, Jozef ot­voril všet­ky sklady a predával Egypťanom obilie; v Egypte bol totiž veľmi veľký hlad. 57 Do Egyp­ta pri­chádzali k Jozefovi na­kupovať obilie zo všet­kých krajín, lebo hlad bol veľmi veľký na celej zemi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček