Ekumenický1. Mojžišova15

1. Mojžišova

Genesis

Hospodinova zmluva s Abrámom1 Po tých­to udalos­tiach za­znelo Ab­rámovi vo videní Hos­podinovo slovo: Neboj sa, Ab­rám, ja som tvoj štít, tvoja hoj­ná od­mena. 2 Ab­rám po­vedal: Pán, Hos­podin, čože, mi dáš? ! Veď od­chádzam bez­det­ný a dedičom môj­ho domu bude damas­ký Elíezer. 3 Ab­rám ešte do­dal: Veď si mi nedal po­tom­ka a môj sluha narodený v mojom dome má byť mojím dedičom? 4 Hos­podin mu však po­vedal: On nebude tvojím dedičom. Tvojím dedičom bude ten, čo vy­j­de z teba. 5 Vy­viedol ho von a po­vedal mu: Len sa po­zri na nebo a spočítaj hviez­dy, ak ich môžeš spočítať, a do­dal: Toľko bude tvoj­ho po­tom­stva. 6 Ab­rám uveril Hos­podinovi a on mu to počítal za spravod­livosť. 7 Po­tom mu po­vedal: Ja som Hos­podin, ktorý som ťa vy­viedol z Chaldejského Úru, aby som ti dal do vlast­níc­tva túto krajinu. 8 On sa opýtal: Pán, Hos­podin, podľa čoho po­znám, že ju budem vlast­niť? 9 On mu od­povedal: Prines mi troj­ročnú jalovicu, troj­ročnú kozu, troj­ročného barana, hrd­ličku a holúb­ka. 10 Keď to všet­ko priniesol, roz­polil to a jed­nu polo­vicu položil na­proti druhej, ale vtáky neroz­polil. 11 Dravé vtáky zlietali na mŕt­ve telá a Ab­rám ich od­háňal. 12 Keď za­pad­lo sln­ko, Ab­rám tvrdo za­spal, zo­vrela ho tieseň hrozivej tem­noty. 13 Hos­podin po­vedal Ab­rámovi: Dob­re si uvedom, že tvoji po­tom­kovia budú prišel­cami v cudzej krajine, zo­tročia ich a štyris­to rokov budú s nimi zle za­ob­chádzať. 14 No ja budem súdiť aj národ, ktorému budú ot­ročiť. Po­tom vy­j­dú s veľkým majet­kom. 15 Ty však odídeš v pokoji k svojim ot­com a po­chovajú ťa v úctyhodnej starobe. 16 Vo štvr­tom po­kolení sa sem však vrátia, lebo doteraz nie sú do­vŕšené viny Amorejčanov. 17 Keď za­pad­lo sln­ko a na­stala hus­tá tma, ob­javila sa dymiaca pec a oh­nivá po­chodeň, ktorá pre­chádzala medzi roz­polenými čias­t­ka­mi. 18 V ten deň uzav­rel Hos­podin zmluvu s Abrámom a po­vedal: Tvoj­mu po­tom­stvu dám túto krajinu od Egypt­ského po­toka až po Veľkú rieku, rieku Euf­rat, 19 územie Kénitov, Keniz­zejov, Kad­mónov, 20 Chetitov, Periz­zejov a Refájov, 21 Amorejčanov, Kanaánčanov, Gir­gášejov a Jebúsejov.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček