Ekumenický1. Mojžišova17

1. Mojžišova

Genesis

Zmluva a obriezka1 Keď mal Ab­rám deväťdesiat­deväť rokov, zjavil sa mu Hos­podin a po­vedal: Ja som Él-Šad­daj, choď stále predo mnou, buď bez­úhon­ný. 2 Uzav­riem zmluvu medzi mnou a tebou a veľmi ťa rozm­nožím. 3 Ab­rám padol na tvár a Boh mu po­vedal: 4 Toto je moja zmluva s tebou: Staneš sa ot­com mnohých národov. 5 Už sa nebudeš volať Ab­rám, tvoje meno bude Ab­rahám, lebo som ťa určil za otca mnohých národov. 6 Pre­veľmi ťa rozm­nožím a urobím z teba národy a vy­j­dú z teba aj králi. 7 Zmluvu medzi mnou a tebou a tvojím po­tom­stvom vo všet­kých po­koleniach robím večnou zmluvou, že budem tvojím Bohom i Bohom tvoj­ho po­tom­stva. 8 Tebe a tvoj­mu po­tom­stvu dám krajinu, v ktorej si ako cudzinec; celú krajinu Kanaán im dám do večného vlast­níc­tva a budem im Bohom. 9 Boh po­tom po­vedal Ab­rahámovi: Ty však za­chovávaj moju zmluvu: ty, tvoje budúce po­tom­stvo a všet­ky po­kolenia. 10 Toto je moja zmluva medzi mnou, vami a tvojím budúcim po­tom­stvom, ktorú budete za­chovávať: Každá osoba mužs­kého rodu spomedzi vás, bude ob­rezaná. 11 Dáte si ob­rezať mäso svojej ne­ob­rezanej pred­kožky, to bude znamením zmluvy medzi mnou a vami. 12 Z pokolenia na po­kolenie budete na ôs­my deň po narodení ob­rezávať každého chlap­ca, či sa narodil v dome, alebo je kúpený za peniaze od cudzin­ca, teda ne­pochádza z tvojho po­tom­stva. 13 Ob­rezaný musí byť každý, čo sa narodil v tvojom dome, alebo bol kúpený za peniaze. Tak­to bude moja zmluva znamením večnej zmluvy na vašom tele. 14 Ne­ob­rezaný muž, ktorému by nebolo ob­rezané mäso pred­kožky, nech je vy­ob­covaný spomedzi svoj­ho ľudu. Porušil moju zmluvu. 15 Po­tom Boh po­vedal Ab­rahámovi: Svoju manžel­ku Sáraj už nebudeš volať Sáraj, lebo jej meno bude Sára. 16 Ja ju požeh­nám a dám ti z nej syna. Požeh­nám ju a stane sa mat­kou národov; vy­j­dú z nej králi národov. 17 Ab­rahám padol na tvár, za­smial sa a v duchu si po­vedal: Môže sa storočnému narodiť syn a môže deväťdesiat­ročná Sára porodiť? 18 Ab­rahám po­vedal Bohu: Keby as­poň Iz­mael žil pred tvojou tvárou! 19 Boh však opakoval: Tvoja žena Sára ti porodí syna a dáš mu meno Izák. Uzav­riem s ním zmluvu, večnú zmluvu s ním i s jeho po­tom­stvom. 20 Vy­počul som ťa, aj po­kiaľ ide o Izmaela. Požeh­nám ho, urobím ho plod­ným a pre­veľmi ho rozm­nožím. Narodí sa z neho dvanásť kniežat a urobím z neho veľký národ. 21 Svoju zmluvu však uzav­riem s Izákom, ktorého ti o takomto čase na budúci rok porodí Sára. 22 Keď Boh skončil roz­hovor s Abrahámom, od­išiel od neho. 23 Ab­rahám po­tom vzal svoj­ho syna Iz­maela, ako aj všet­kých narodených v jeho dome a všet­kých kúpených za peniaze, teda všet­kých mužov v dome, a ob­rezal im mäso pred­kožky ešte v ten deň, keď sa s ním zhováral Boh. 24 Ab­rahám mal deväťdesiat­deväť rokov, keď mu bolo ob­rezané mäso pred­kožky. 25 Jeho syn Iz­mael mal trinásť rokov, keď mu bolo ob­rezané mäso pred­kožky. 26 V ten deň bol ob­rezaný Ab­rahám i jeho syn Iz­mael 27 a s ním boli ob­rezaní všet­ci muži z jeho domu: tí, čo sa narodili v jeho dome, aj tí, čo boli od cudzin­ca kúpení za peniaze.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček