Ekumenický1. Mojžišova4

1. Mojžišova

Genesis

Kain a Ábel1 Adam po­znal svoju ženu Evu, ona počala, porodila Kai­na a po­vedala: Do­stala som muža od Hos­podina. 2 Porodila aj jeho brata Ábela. Ábel sa stal pas­tierom oviec, ale Kain ob­rábal pôdu. 3 Po is­tom čase priniesol Kain obetu Hos­podinovi z poľných plodín. 4 Ábel obetoval pr­vorodené zo svoj­ho stáda s tukom. Hos­podin priaz­nivo zhliadol na Ábela a na jeho obetu, 5 ale na Kai­na a na jeho obetu tak ne­po­hliadol. Kain sa veľmi na­hneval a tvár sa mu za­mračila. 6 Hos­podin po­vedal Kai­novi: Prečo sa hneváš? Prečo sa ti tvár tak za­mračila? 7 Či ne­prij­mem aj teba, ak budeš robiť dob­re? No ak nerobíš dob­re, pri dverách číha na teba hriech a jeho žiados­tivosť, ale ty ju máš ov­ládať. 8 Kain po­vedal svoj­mu bratovi Ábelovi: Vy­j­dime von! Keď boli na poli, Kain na­padol svoj­ho brata Ábela a za­bil ho. 9 Tu sa Hos­podin spýtal Kai­na: Kde je tvoj brat Ábel? On od­vetil: Ne­viem. Som azda strážcom svoj­ho brata? 10 Opäť sa ho spýtal: Čo si to urobil? Hlas krvi tvoj­ho brata kričí ku mne zo zeme. 11 Teraz budeš kliat­bou vy­hnaný z pôdy, ktorá ot­vorila ús­ta, aby z tvojej ruky vy­pila krv tvoj­ho brata. 12 Keď budeš ob­rábať pôdu, už ti ne­vydá svoju silu. Budeš sa ne­pokoj­ne po­tulovať po zemi. 13 Kain po­vedal Hos­podinovi: Môj trest je väčší, než vládzem zniesť. 14 Ty ma dnes vy­háňaš z pôdy a budem sa skrývať pred tebou. Budem sa ne­pokoj­ne po­tulovať po zemi; ktokoľvek ma stret­ne, za­bije ma. 15 Hos­podin mu však po­vedal: Nie, to sa ne­stane, lebo ktokoľvek by za­bil Kai­na, toho pos­tih­ne sedem­násob­ná po­msta. Hos­podin po­značil Kai­na, aby ho ni­kto, kto ho stret­ne, nezabil. 16 Kain sa vzdialil od Hos­podina a býval v kraji Nód, na východ od Edenu. Kainovo potomstvo17 Kain po­znal svoju ženu, ktorá počala a porodila Henocha. Po­stavil mes­to a dal mu meno svoj­ho syna Henocha. 18 Henochovi sa narodil syn Irád; Irád splodil Mechujáela, Mechujáel Metušáela a Metušáel Lemecha. 19 Lemech si vzal dve ženy. Jed­na sa volala Ada a druhá Cil­la. 20 Ada porodila Jábala, ktorý sa stal pra­ot­com tých, čo bývajú v stanoch pri stádach. 21 Jeho brat sa volal Júbal; on sa stal pra­ot­com všet­kých, čo hrajú na citare a flau­te. 22 Aj Cil­la porodila, a to Túbal-Kai­na. Bol kováč a zhotovoval roz­ličné výrob­ky z bronzu a zo železa. Túbal-Kai­nova ses­tra bola Na­ama. 23 Raz po­vedal Lemech svojim ženám: Ada a Cil­la, počuj­te môj hlas, Lemechove ženy, načúvaj­te mojej reči! Za­bil som muža, ktorý ma poranil, mláden­ca, ktorý ma ud­rel. 24 Ak je po­msta za Kai­na sedem­násob­ná, za Lemecha je sedem­desiat­sedem­násob­ná. 25 Adam opäť po­znal svoju ženu. Porodila syna a dala mu meno Šét, lebo po­vedala: Boh mi dal iného po­tom­ka na­mies­to Ábela, ktorého za­bil Kain. 26 Aj Šétovi sa narodil syn a dal mu meno Enóš. Vtedy sa začalo vzývať meno Hos­podina.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček