Ekumenický1. Mojžišova22

1. Mojžišova

Genesis

Obetovanie Izáka1 Po tých­to udalos­tiach Boh skúšal Ab­raháma a po­vedal mu: Ab­rahám! On od­vetil: Tu som. 2 Boh po­vedal: Vez­mi svoj­ho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, odíď do kraja Mórija a obetuj ho tam ako spaľovanú obetu na vr­chu, o ktorom ti po­viem. 3 Ab­rahám včas­ráno osed­lal os­la, vzal so sebou dvoch sluhov i svoj­ho syna Izáka. Keď naštiepal dreva na spaľovanú obetu, vstal a vy­bral sa na mies­to, o ktorom mu hovoril Boh. 4 Na tretí deň Ab­rahám po­z­dvihol oči a zďaleka uzrel to mies­to. 5 Po­vedal svojim sluhom: Zo­staňte tu s oslom. Ja pôj­dem s chlapcom ta, po­kloníme sa Bohu a vrátime sa k vám. 6 Ab­rahám vzal drevo na spaľovanú obetu a naložil ho na svoj­ho syna Izáka. Sám vzal oheň a nôž a tak šli obaja spolu. 7 Izák po­vedal svoj­mu ot­covi Ab­rahámovi: Otec! Ten od­povedal: Čo chceš, syn môj? Izák sa spýtal: Po­zri, oheň a drevo je tu, no kde je baránok na spaľovanú obetu? 8 Ab­rahám od­vetil: Syn môj, barán­ka na spaľovanú obetu si ob­stará Boh. Tak šli obaja spolu ďalej. 9 Keď došli na mies­to, o ktorom im po­vedal Boh, Ab­rahám tam po­stavil ol­tár, na­u­kladal naň drevo, zviazal syna Izáka a položil ho na ol­tár, na drevo. 10 Ab­rahám vy­strel ruku, vzal nôž, aby za­bil svoj­ho syna. 11 Vtom z neba za­volal naňho Hos­podinov an­jel: Ab­rahám, Ab­rahám! On od­povedal: Tu som. 12 An­jel mu po­vedal: Nedotýkaj sa chlap­ca, ne­ub­líž mu! Teraz viem, že sa bojíš Boha, lebo si mi ne­odop­rel ani svoj­ho jediného syna. 13 Ab­rahám sa roz­hliadol a v kroví uzrel barana za­chyteného za rohy. Ab­rahám šiel, vzal barana a obetoval ho na­mies­to svoj­ho syna ako spaľovanú obetu. 14 Ab­rahám na­zval toto mies­to: Hos­podin sa po­stará. Tak sa do­dnes hovorí: Na vr­chu sa Hos­podin po­stará. 15 Hos­podinov an­jel znova za­volal z neba na Ab­raháma 16 a po­vedal: Pri­sahám na seba samého — znie výrok Hos­podina — pre­tože si to urobil a ne­odop­rel si mi svoj­ho jediného syna, 17 určite ťa požeh­nám a rozm­nožím tvoje po­tom­stvo ako hviez­dy na nebi a ako piesok na mor­skom brehu; tvoje po­tom­stvo sa zmoc­ní brány svojich ne­priateľov. 18 Pre­tože si po­slúchol môj hlas, v tvojom po­tom­stve budú požeh­nané všet­ky národy zeme. 19 Po­tom sa Ab­rahám vrátil k svojim sluhom a všet­ci spolu sa po­brali do Beér-Šeby, kde Ab­rahám býval. Náchorovo potomstvo20 Po tých­to udalos­tiach oznámili Ab­rahámovi: Mil­ka porodila synov tvoj­mu bratovi Náchorovi: 21 pr­vorodeného Úca, jeho brata Búza a Kemúela, Aramov­ho ot­ca, 22 Keseda, Chaza, Pil­dáša, Jid­láfa a Betúela. 23 Betúelovi sa narodila Rebeka. Tých­to ôs­mich porodila Mil­ka Ab­rahámov­mu bratovi Náchorovi. 24 Aj jeho vedľajšia žena, ktorej meno bolo Reúma, porodila Tebacha, Gachama, Tachaša a Maachu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček