Ekumenický1. Mojžišova36

1. Mojžišova

Genesis

Ézavov rodokmeň1 Toto je Ézavov čiže Edómov rodok­meň: 2 Ézav si vzal ženy Kanaánčan­ky: Adu, dcéru Chetitu Elóna, Oholíbamu, Anovu dcéru, vnučku Chiv­vija Cibeóna, 3 ďalej Básemat, dcéru Iz­maela, ses­tru Nebajóta. 4 Ada porodila Ézavovi Elífaza a Básemat porodila Reúela. 5 Oholíbama porodila Jeúša, Jaeláma a Kóracha. Toto sú Ézavovi synovia, ktorí sa mu narodili v Kanaáne. 6 Po­tom vzal Ézav svoje ženy, synov a dcéry i všet­kých prís­lušníkov svoj­ho domu, ako aj stádo, dobytok a všetok majetok, čo nadobudol v Kanaáne, a od­išiel od svoj­ho brata Jákoba do Seíra. 7 Boli totiž bohatí a ne­moh­li bývať spolu. Krajina, v ktorej bývali, ich už pre množs­tvo stád ne­moh­la uživiť. 8 Ézav sa usadil v Seírskom po­horí. Ézav je Edóm. 9 Toto sú po­kolenia Ézava, pra­ot­ca Edómčanov na Seír­skom po­horí. 10 Toto sú mená Ézavových synov: Elífaz, syn Ézavovej ženy Ady, Reúel, syn Ézavovej ženy Básemat. 11 Elífazovi synovia boli: Téman, Ómar, Cefó, Gatám a Kenaz. 12 Vedľajšia žena Ézavov­ho syna Elífaza bola Tim­na, ktorá mu porodila Amáleka. To sú vnuci Ézavovej ženy Ady. 13 Reúelovi synovia boli: Na­chat, Zerach, Šam­ma a Miz­za. Toto sú vnuci Ézavovej ženy Básemat. 14 Synovia Ézavovej ženy Oholíbamy, Anovej dcéry a Cibeónovej vnučky, ktorých mu porodila, boli: Jeúš, Jaelám a Kórach. 15 Toto sú vod­covia Ézavových synov: synovia Elífaza, Ézavov­ho pr­vorodeného sú: vod­ca Téman, vod­ca Ómar, vod­ca Cefó, vod­ca Kenaz, 16 vod­ca Kórach, vod­ca Gatám, vod­ca Amálek. Toto sú Elífazovi vod­covia v Edómsku. Sú to Adini vnuci. 17 Toto sú synovia Ézavov­ho syna Reúela: vod­ca Na­chat, vod­ca Zerach, vod­ca Šam­ma, vod­ca Miz­za. To sú Reúelovi vod­covia v Edómsku; sú to vnuci Ézavovej ženy Básemat. 18 Toto sú synovia Ézavovej ženy Oholíbamy: vod­ca Jeúš, vod­ca Jaelám, vod­ca Kórach. To sú vod­covia Ézavovej ženy Oholíbamy, Anovej dcéry. 19 Toto sú Ézavovi synovia a ich vod­covia. To je Edóm. 20 Toto sú synovia Chóra Seíra, pra­obyvateľa krajiny: Lótan a Šóbal, Cibeón a Ana, 21 Díšon, Écer a Díšan. To sú vod­covia Chórijov, synovia Seíra v Edómsku. 22 Lótanovi synovia sú: Chóri a Hémam. Lótanova ses­tra bola Tim­na. 23 Šóbalovi synovia sú: Al­ván, Mánachat, Ébal, Šefo a Ónam. 24 Cibeónovi synovia sú: Ajja a Ana To je ten Ana, ktorý našiel horúce žried­la na stepi, keď pásol osly svoj­ho otca Cibeóna. 25 Toto sú Anove deti: syn Díšon a dcéra Oholíbama. 26 Díšonovi synovia sú: Chem­dán a Ešbán, Jit­rán a Kerán. 27 Écerovi synovia sú: Bil­hán, Zaaván a Akán. 28 Díšonovi synovia sú: Úc a Arán. 29 Toto sú vod­covia Chórijov: vod­ca Lótan, vod­ca Šóbal, vod­ca Cibeón, vod­ca Ana, 30 vod­ca Díšon, vod­ca Écer, vod­ca Díšan. Toto sú vod­covia Chórijov podľa svojich rodov v Seírsku. 31 Toto sú králi, ktorí panovali v Edómsku, pred­tým než mali kráľa Iz­raeliti: 32 v Edómsku panoval Bela, syn Beóra a jeho mes­to sa nazývalo Din­hába. 33 Po Belo­vej smr­ti kraľoval Zerachov syn Jóbab z Bocry. 34 Po Jóbabovej smr­ti kraľoval Chušám z Témanska. 35 Po Chušámovej smr­ti kraľoval Bedadov syn Hadad, ktorý porazil Mid­jánčanov na Moáb­skom poli. Jeho mes­to sa nazývalo Avít. 36 Po Hadadovej smr­ti kraľoval Sam­la z Masréky. 37 Po Sam­lovej smr­ti kraľoval Šául z Rechobótu pri Veľrieke. 38 Po Šáulovej smr­ti kraľoval Ak­bórov syn Baál-Chánan. 39 Po smr­ti Ak­bórov­ho syna Baál-Chánana kraľoval Hadar. Jeho síd­lo sa nazývalo Pau a jeho žena, dcéra Mat­réda a vnučka Mé-Záhaba, sa volala Mehétabel. 40 Toto sú mená Ézavových vod­cov podľa rodov, miest a mien: vod­ca Tim­na, vod­ca Al­va, vod­ca Jetét, 41 vod­ca Oholíbama, vod­ca Éla, vod­ca Pínon, 42 vod­ca Kenaz, vod­ca Téman, vod­ca Mib­cár, 43 vod­ca Mag­díel, vod­ca Íram. Toto sú edóm­ski vod­covia podľa sídel v krajine, ktorú ov­lád­li. To je Ézav, pra­otec Edómčanov.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček