Ekumenický1. Mojžišova26

1. Mojžišova

Genesis

Izák a Abímelech1 V krajine na­stal hlad, no iný, ako ten pr­vý z Abrahámových čias. Izák sa od­sťahoval do Gerára k filištínskemu kráľovi Abímelechovi. 2 Zjavil sa mu Hos­podin a po­vedal: Nechoď do Egyp­ta, zo­staň v krajine, o ktorej ti po­viem. 3 Po­bud­ni v tej krajine ako cudzinec. Ja budem s tebou a požeh­nám ťa. Tebe a tvoj­mu po­tom­stvu dám všet­ky tieto krajiny. Tak spl­ním prísahu, ktorou som sa za­viazal tvoj­mu ot­covi Ab­rahámovi: 4 Rozm­nožím tvoje po­tom­stvo ako nebes­ké hviez­dy a tvoj­mu po­tom­stvu dám všet­ky tieto krajiny. V tvojom po­tom­stve budú požeh­nané všet­ky národy zeme. 5 To pre­to, že Ab­rahám po­slúchol môj hlas a za­chovával moje nariadenia, príkazy, ustanovenia a zákony. 6 Izák teda zo­stal v Geráre. 7 Keď sa tamojší muži pýtali na jeho ženu, po­vedal: To je moja ses­tra. Bál sa totiž pri­znať, že je to jeho manžel­ka. Uvažoval tak­to: Tunajší muži ma môžu pre Rebeku za­biť, lebo je veľmi pek­ná. 8 Keď tam už dl­hší čas žil, raz sa filištín­sky kráľ Abímelech díval z obloka a videl, ako sa Izák lás­ka so svojou ženou Rebekou. 9 Abímelech si pred­volal Izáka a po­vedal mu: To je určite tvoja manžel­ka. Prečo si mi teda po­vedal, že je to tvoja ses­tra? Izák od­vetil: Po­vedal som to pre­to, aby som pre ňu ne­prišiel o život. 10 Abímelech však po­vedal: Čo si nám to urobil? Ľah­ko sa moh­lo stať, že by nie­ktorý muž s tvojou ženou spal a bol by si na nás uvalil veľkú vinu. 11 Pre­to Abímelech pri­kázal všet­kému ľudu: Kto sa dot­kne toh­to muža alebo jeho ženy, toho stih­ne trest smr­ti. Spory o studne12 Izák začal v tej krajine siať a v tom roku zožal stonásob­ne, lebo Hos­podin ho požeh­nal. 13 Tak sa ten­to muž vzmohol a vzmáhal sa čoraz viac a viac, až sa stal veľmi zámožný. 14 Vlast­nil stáda oviec, dobyt­ka a počet­né služob­níc­tvo. Pre­to mu Filištín­ci závideli. 15 Filištín­ci za­sypali a prachom za­hádzali všet­ky stud­ne, ktoré vy­kopali sluhovia za čias Izákov­ho otca Ab­raháma. 16 Vtedy Abímelech po­vedal Izákovi: Odíď od nás, lebo si oveľa moc­nejší než my! 17 Nato Izák od­tiaľ od­išiel, utáboril sa v Gerárskom údolí a tam sa usíd­lil. 18 Izák znova vy­kopal stud­ne vy­hĺbené ešte za čias jeho otca Ab­raháma, ktoré po Ab­rahámovej smr­ti Filištín­ci za­sypali. Po­menoval ich rov­nako ako jeho otec. 19 Izákovi sluhovia pri výkope v Gerárskom údolí našli studňu s pramenitou vodou. 20 Gerár­ski pas­tieri sa však preli s Izákovými pas­tier­mi a hovorili: To je naša voda! Pre­to sa tá studňa volá Ések, lebo sa s ním vadili. 21 Po­tom vy­kopali druhú studňu, ale aj pre tú sa do­hadovali a po­menovali ju Sit­na. 22 Od­tiaľ od­išiel a vy­kopal ďalšiu studňu, pre ktorú sa už nehádali. Po­menoval ju Rechobót a po­vedal: Teraz nám Hos­podin dožičil šíry pries­tor, aby sme sa v kraji moh­li rozm­nožiť. 23 Od­tiaľ sa od­sťahoval Izák do Beér-Šeby. 24 Tam sa mu v noci zjavil Hos­podin a po­vedal: Ja som Boh tvoj­ho otca Ab­raháma. Neboj sa, lebo som s tebou! Požeh­nám ťa a rozm­nožím tvoje po­tom­stvo pre Ab­raháma, svoj­ho služob­níka. 25 Izák tam po­stavil ol­tár a vzýval Hos­podinovo meno. Tam si roz­ložil aj stan a Izákovi sluhovia tam vy­kopali studňu. 26 Prišiel k nemu Abímelech z Geráru, ako aj jeho priateľ Achuz­zat a veliteľ jeho voj­ska Píkol. 27 Izák im vtedy po­vedal: Prečo ste prišli ku mne, veď ma nenávidíte a odo­hnali ste ma od seba? 28 Oni na to od­povedali: Pre­svedčili sme sa, že Hos­podin je s tebou. Pre­to sme si po­vedali: Mali by sme uzav­rieť prísažnú zmluvu — medzi nami a tebou, 29 že nám ne­ub­lížiš, ako sme ti ani my ne­ub­lížili. Veď sme ti pre­ukazovali len dob­ro a pre­pus­tili sme ťa v pokoji. Ty si teraz Hos­podinov požeh­naný. 30 Po­tom im pri­pravil hos­tinu a oni sa najed­li a na­pili. 31 Ráno vstali a prísažne uzav­reli zmluvu. Izák ich po­tom pre­pus­til a oni od­išli od neho v pokoji. 32 V ten is­tý deň prišli Izákovi sluhovia a po­vedali mu o studni, ktorú vy­kopali: Našli sme vodu! 33 On ju na­zval Šibea, pre­to sa to mes­to do­dnes volá Beér-Šeba. 34 Keď mal Ézav štyrid­sať rokov, vzal si za ženu Juditu, dcéru Chetitu Beéra, a Básemat, dcéru Chetitu Elóna. 35 Tie str­pčovali život Izákovi a Rebeke.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček