Ekumenický1. Mojžišova1

1. Mojžišova

Genesis

Stvorenie sveta1 Na počiat­ku stvoril Boh nebo a zem. 2 Zem bola pus­tá a prázd­na, tma bola nad pra­hl­binou a Boží Duch sa vznášal nad vodami. 3 Boh po­vedal: Nech je svet­lo. A bolo svet­lo. 4 Boh videl, že svet­lo je dob­ré, a od­delil svet­lo od tmy. 5 Boh na­zval svet­lo dňom a tmu na­zval nocou. Bol večer, bolo ráno, pr­vý deň. 6 Boh po­vedal: Nech je ob­loha upro­stred vôd a nech od­deľuje vody od vôd. 7 Boh utvoril ob­lohu a od­delil vody pod ob­lohou od vôd nad ob­lohou. Tak sa aj stalo. 8 Boh na­zval ob­lohu nebom. Bol večer a bolo ráno, druhý deň. 9 Boh po­vedal: Nech sa vody, ktoré sú pod nebom, na­hromadia na jed­no mies­to a nech sa ukáže pev­nina. Tak sa aj stalo. 10 Boh na­zval pev­ninu zemou a na­hromadené vody na­zval morom. Boh videl, že je to dob­ré. 11 Boh po­vedal: Nech zem vy­dá sviežu zeleň, semen­né rast­liny a ovoc­né stromy, ktoré rodia na zemi ovocie so semenom rôz­neho druhu. Tak sa aj stalo. 12 Zem vy­dala sviežu zeleň, semen­né rast­liny rôz­neho druhu a ovoc­né stromy so semenom rôz­neho druhu. Boh videl, že je to dob­ré. 13 Bol večer a bolo ráno, tretí deň. 14 Boh po­vedal: Nech sú svet­lá na nebes­kej ob­lohe, aby od­deľovali deň od noci a označovali ob­dobia, dni a roky. 15 Nech svietia na nebes­kej ob­lohe a os­vetľujú zem. Tak sa aj stalo. 16 Boh utvoril dve veľké svet­lá: väčšie, aby vlád­lo dňu, a menšie, aby vlád­lo noci; urobil aj hviez­dy. 17 Boh ich umiest­nil na nebes­kej ob­lohe, aby svietili na zem, 18 aby vlád­li vo dne i v noci a od­deľovali svet­lo od tmy. Boh videl, že je to dob­ré. 19 Bol večer a bolo ráno, štvr­tý deň. 20 Boh po­vedal: Nech sa hmýria vody živými tvor­mi a vtáky nech lietajú nad zemou pod nebes­kou ob­lohou. 21 Boh stvoril veľké mor­ské zvieratá a všet­ky živé tvory, ktorými sa hmýria vody, a všet­ky druhy ok­ríd­lených vtákov. Boh videl, že je to dob­ré. 22 Boh ich požeh­nal a po­vedal: Ploďte sa a množte sa a na­plňte vodu v moriach; vtác­tvo nech sa množí na zemi! 23 Bol večer a bolo ráno, piaty deň. 24 Boh po­vedal: Nech vy­dá zem rôz­ne druhy živých tvorov: dobytok, plazy a divú zver. Tak sa aj stalo. 25 Boh utvoril rôz­ne druhy divej zveri, dobyt­ka a plazov. Boh videl, že je to dob­ré. 26 Boh po­vedal: Utvor­me človeka na svoj ob­raz, na svoju podobu. Nech ľudia vlád­nu nad mor­skými rybami, nebes­kým vtác­tvom, dobyt­kom, nad celou zemou a nad všet­kými plaz­mi, čo sa hýbu po zemi. 27 Boh stvoril človeka na svoj ob­raz; na Boží ob­raz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu. 28 Boh ich požeh­nal a po­vedal im: Ploďte sa a množte sa, na­plňte zem a pod­maňte si ju! Panuj­te nad mor­skými rybami, nad nebes­kým vtác­tvom a nad všet­kou zverou, čo sa po­hybuje na zemi! 29 Po­tom Boh po­vedal: Dal som vám všet­ky semen­né rast­liny na zemi a všet­ky stromy, prinášajúce ovocie, v ktorom je semeno, aby vám boli po­kr­mom. 30 No všet­kým suchozem­ským živočíchom, všet­kému nebes­kému vtác­tvu a všet­kému živému tvor­stvu, čo sa po­hybuje po zemi, dávam za po­travu všet­ky zelené byliny. Tak sa aj stalo. 31 Boh videl, že všet­ko, čo utvoril, bolo veľmi dob­ré. Bol večer a bolo ráno, šies­ty deň.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček