Ekumenický1. Mojžišova6

1. Mojžišova

Genesis

Boží synovia a ľudské dcéry1 Keď sa ľudia začali rozm­nožovať na zemi a rodili sa im dcéry, 2 Boží synovia videli, že ľud­ské dcéry sú krás­ne, vzali si z nich za manžel­ky tie, ktoré si vy­brali. 3 Hos­podin po­vedal: Môj duch nezos­tane večne v človekovi, lebo je telo; jeho vek bude stod­vad­sať rokov. 4 V tom čase i ne­skôr, keď sa Boží synovia stýkali s ľudskými dcérami a tie im rodili, vznikali na zemi ob­ri, tí sláv­ni muži dáv­nych čias. Predpoveď o potope5 Hos­podin videl, že ľud­ská zloba na zemi je veľká a všet­ko zmýšľanie ľud­ského srd­ca je ustavične na­klonené len k zlu. 6 Hos­podin oľutoval, že utvoril človeka na zemi a cítil v srdci bolesť. 7 Hos­podin po­vedal: Človeka, ktorého som stvoril, vy­hubím z povrchu zeme; počnúc človekom až po dobytok, plazy a nebes­ké vtác­tvo, lebo ľutujem, že som ich utvoril. 8 Ale No­ach našiel u Hospodina milosť. 9 Toto je No­achov príbeh: No­ach bol spravod­livý a do­konalý muž medzi svojimi vrs­tov­ník­mi. No­ach chodil s Bohom. 10 Narodili sa mu traja synovia: Šém, Chám a Jefet. 11 Zem však bola skazená pred Bohom a pl­ná násilia. 12 Boh videl, že zem je skazená, pre­tože celé ľud­stvo na zemi si počínalo skazene. 13 Boh po­vedal No­achovi: Roz­hodol som sa skon­covať so všet­kým tvor­stvom, lebo zem je pl­ná násilia. Zničím ich aj so zemou. 14 Urob si koráb z góferového dreva; v korábe urob prieh­rady a vy­maž ho zvnút­ra i zvon­ka smolou. 15 Urobíš ho tak­to: dĺžka korábu bude tri­sto lakťov, šír­ka päťdesiat lakťov a jeho výška trid­sať lakťov. 16 Koráb do­konči tak, že pri vr­chu urobíš svet­lík na jeden lakeť. Do bočnej steny korábu osaď dvere; urob v ňom spod­né, stred­né a vr­ch­né pod­lažie. 17 Ja pri­vediem vody po­topy na zem, aby som spod neba vy­hubil každého tvora, v ktorom je dych života. Všet­ko, čo je na zemi, za­hynie. 18 S tebou uzav­riem zmluvu; do korábu voj­deš ty, tvoji synovia, tvoja žena a tvoje ne­ves­ty. 19 Zo všet­kých druhov živočíchov vez­meš do korábu po páre, aby s tebou zo­stali nažive; bude to samec a samica. 20 Voj­dú ta s tebou po páre z vtáctva, dobyt­ka i zo všet­kých zem­ských plazov podľa svojich druhov, aby zo­stali nažive. 21 Ty si vez­mi z každej po­travy, čo sa môže jesť a zhromaždi ju k sebe; tebe aj im to bude za po­krm. 22 No­ach urobil všet­ko tak, ako mu Boh pri­kázal.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček