Ekumenický1. Mojžišova20

1. Mojžišova

Genesis

Sára u Abímelecha1 Od­tiaľ sa Ab­rahám vy­bral do kraja Negev. Za­stavil sa medzi Kádešom a Šúrom a dočas­ne zo­stal v Geráre. 2 Ab­rahám vtedy o svojej manžel­ke Sáre hovorieval: Toto je moja ses­tra. Gerár­sky kráľ Abímelech po­slal po Sáru a vzal si ju. 3 V noci počas spán­ku prišiel Boh k Abímelechovi a po­vedal mu: Určite zo­mrieš, lebo si si vzal ženu, čo má muža. 4 Keďže Abímelech sa k nej ešte ne­prib­lížil, po­vedal: Pane, za­bíjaš aj spravod­livých ľudí? 5 Či mi on sám ne­povedal: Toto je moja ses­tra? Ba aj ona mi po­vedala: To je môj brat. Urobil som to v bezúhonnosti srd­ca a s čistými rukami. 6 Boh mu vo sne po­vedal: Aj ja viem, že si to urobil v nevinnosti srd­ca, pre­to som ti za­bránil zhrešiť proti mne a nedopus­til som, aby si sa jej dot­kol. 7 Vráť teda manžel­ku jej mužovi, lebo on je prorok. On sa bude za teba pri­hovárať, aby si žil. Ak ju však ne­vrátiš, vedz, že určite zo­mrieš so všet­kými, čo pat­ria k tebe. 8 Abímelech včas­ráno vstal, zvolal všet­kých svojich sluhov, a keď im vy­rozp­rával všet­ko, čo sa stalo, muži sa veľmi naľakali. 9 Abímelech za­volal Ab­raháma a po­vedal mu: Čo si nám to urobil? Čím som sa proti tebe pre­hrešil, že si pri­viedol na mňa a na moje kráľov­stvo taký veľký hriech? Urobil si mi niečo, čo si ne­mal urobiť. 10 Po­tom sa Abímelech Ab­raháma spýtal: Čo ti to zišlo na um, tak­to sa správať? 11 Ab­rahám od­vetil: Po­vedal som si: Na tom­to mies­te určite nieto báz­ne pred Bohom a pre moju ženu ma za­bijú. 12 Na­pokon, ona mi je na­ozaj ses­trou, je to dcéra môj­ho ot­ca, no nie dcéra mojej mat­ky; stala sa mojou ženou. 13 Keď ma Boh po od­chode z otcovského domu nechal blúdiť, vtedy som jej po­vedal: Pre­ukáž mi túto lás­kavosť: Všade, kam prídeme, po­vieš: To je môj brat. 14 Nato vzal Abímelech ov­ce, dobytok, ot­rokov a slúžky, dal ich Ab­rahámovi a vrátil mu aj jeho ženu Sáru. 15 Abímelech po­vedal: Po­zri, moja zem je pred tebou, bývaj, kdekoľvek sa ti za­páči. 16 Sáre po­vedal: Po­zri, tvoj­mu bratovi som dal tisíc striebor­ných, to bude odškod­né na za­stretie očí všet­kým, čo sú s tebou. Tým budeš ospravedl­nená pred všet­kými. 17 Ab­rahám sa mod­lil k Bohu; Boh uzdravil Abímelecha, jeho ženu i slúžky, takže moh­li rodiť. 18 Hos­podin totiž za­vrel každé mater­ské lono v Abímelechovom dome pre Ab­rahámovu ženu Sáru.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček