Ekumenický1. Mojžišova34

1. Mojžišova

Genesis

Dína a Šekem1 Raz vy­šla dcéra Dína, ktorú Jákobovi porodila Lea, aby sa po­zrela na dcéry toho kraja. 2 Keď ju videl Šekem, syn Chiv­vija Chamóra, kniežaťa toho kraja, uniesol ju, ležal s ňou a zne­uc­til ju. 3 Po­tom však celou dušou prilipol k Jákobovej dcére Díne, zaľúbil sa do nej a chcel si zís­kať jej srd­ce. 4 Po­tom Šekem požiadal svoj­ho otca Chamóra: Vez­mi mi to dievča za ženu! 5 Jákob sa do­počul, že zne­uc­til jeho dcéru Dínu. Mlčal však o tom, kým sa jeho synovia ne­vrátili z poľa od stáda. 6 Šekemov otec Chamór od­išiel k Jákobovi, aby sa s ním po­zhováral. 7 Keď sa Jákobovi synovia vrátili z poľa a do­počuli sa, čo sa stalo, veľmi sa za­rmútili a roz­hnevali. Spáchal totiž v Izraeli nehaneb­nosť tým, že poškvr­nil Jákobovu dcéru. 8 Chamór im však po­vedal: Môj syn Šekem sa celou dušou zaľúbil do vašej dcéry. Daj­te mu ju teda za ženu. 9 Spriaz­nime naše rodiny: vy nám dáte svoje dcéry a vy si vez­mete naše dcéry. 10 Bývaj­te s nami a krajina vám bude ot­vorená; zo­staňte, voľne sa po­hybuj­te a usaďte sa tu. 11 Po­tom Šekem po­vedal jej ot­covi a jej bratom: Kiežby som zís­kal vašu priazeň. Dám vám, čo budete žiadať. 12 Určite si akékoľvek veno i dar a dám vám, čo budete žiadať, len mi to dievča daj­te za ženu. 13 Jákobovi synovia pre zne­uc­tenie ich ses­try Díny ľs­tivo od­povedali Šekemovi a jeho ot­covi Chamórovi: 14 To ne­môžeme urobiť, aby sme svoju ses­tru dali ne­ob­rezanému mužovi, lebo by to bola pre nás han­ba. 15 Sú­hlasili by sme s vami, keby ste boli ako my, keby sa každý váš muž dal ob­rezať. 16 Po­tom vám budeme dávať naše dcéry a my si budeme brať vaše dcéry. Budeme bývať s vami a bude z nás jeden ľud. 17 Ak nás však ne­pos­lúch­nete a nedáte sa ob­rezať, dcéru si vez­meme a odídeme. 18 Ich ná­vrh sa Chamórovi a jeho synovi Šekemovi páčil. 19 Mladík ne­váhal urobiť to, lebo Jákobovu dcéru si obľúbil. On bol v celom ot­covom dome naj­váženejší. 20 Chamór a jeho syn Šekem od­išli k bráne svoj­ho mes­ta a pre­hovorili k miestnym mužom: 21 Títo muži sa po­koj­ne správajú voči nám, nech sa teda usadia v krajine, nech sa v nej voľne po­hybujú, veď je do­sť široká a prie­stran­ná pre nich. My si budeme brať ich dcéry za ženy a svoje dcéry budeme dávať im. 22 Tí muži chcú zo­stať medzi nami iba vtedy, ak sa dá každý náš muž ob­rezať, ako sú ob­rezaní oni, aby z nás bol jeden ľud. 23 Nebudú azda ich stáda, majetok i všetok dobytok naše? Len pri­voľme a budú bývať s nami. 24 Všet­ci muži, čo vy­chádzali bránou svoj­ho mes­ta, po­slúch­li Chamóra i jeho syna Šekema a dali sa ob­rezať. 25 Na tretí deň, keď mali boles­ti, dvaja Jákobovi synovia a Dínini bratia, totiž Šimeón a Lévi, vzali meče, nebadane vošli do mes­ta a po­bili všet­kých mužov. 26 Os­trým mečom za­bili aj Chamóra a jeho syna Šekema, vzali Dínu zo Šekemov­ho domu a od­išli. 27 Jákobovi synovia sa po­tom vr­h­li na pre­bod­nutých a za zhanobenie svojej ses­try vy­plienili mes­to. 28 Po­brali ov­ce, hovädzí dobytok, osly a všet­ko, čo bolo v meste i na poli. 29 Od­vliek­li všet­ko ich imanie, všet­ky ženy i deti a vy­rabovali všet­ko, čo bolo v domoch. 30 Po­tom Jákob po­vedal Šimeónovi a Lévimu: Uvr­h­li ste ma do nešťas­tia, lebo teraz ma Kanaánčania a Periz­zeji, obyvatelia tej­to krajiny, znenávidia. Mám len málo mužov; ak sa spoja proti mne, porazia ma a zničia mňa i môj dom. 31 Oni však po­vedali: Smel azda s našou ses­trou za­ob­chádzať ako s pobehlicou?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček