Ekumenický1. Mojžišova18

1. Mojžišova

Genesis

Abrahámova pohostinnosť1 Keď Ab­rahám sedel pri vchode do svoj­ho stanu pri Mam­rého duboch, za naj­väčšej páľavy dňa sa mu zjavil Hos­podin. 2 Po­zrel sa a neďaleko seba videl stáť troch mužov. Len čo ich zbadal, bežal im v ústrety od vchodu svoj­ho stanu a po­klonil sa im až po zem. 3 Po­vedal: Pane, ak som zís­kal u teba priazeň, ne­obíď svoj­ho služob­níka. 4 Dám priniesť trochu vody, umyjete si nohy a od­počiniete si pod stromom. 5 Donesiem kus chleba, po­sil­níte sa a pôj­dete ďalej. Veď pre­to ste za­bočili k svojmu služob­níkovi. Oni od­povedali: Urob, ako vravíš. 6 Ab­rahám sa poponáhľal do stanu k Sáre a po­vedal: Rých­lo za­mies z troch mier múky a upeč po­súchy! 7 Po­tom Ab­rahám sám za­behol k stádu, vy­bral pek­né mladé teľa, dal ho sluhovi a ten sa poponáhľal pri­praviť ho. 8 Vzal čer­stvé mas­lo, mlieko, pri­pravené teľa a pred­ložil im to. Kým jed­li, on stál pri nich pod stromom. 9 Spýtali sa ho: Kde je tvoja manžel­ka Sára? Od­povedal: Tu, v stane. 10 Hos­podin po­vedal: O rok o takomto čase sa vrátim k tebe a tvoja manžel­ka Sára bude mať syna. Sára počúvala za vchodom do stanu. 11 Ab­rahám a Sára boli starí, mali vy­soký vek, a Sára už bola dáv­no po pre­chode. 12 Pre­to sa Sára v duchu za­smiala a po­vedala si: Teraz, keď som už stará, mám mys­lieť na roz­koš? Aj môj pán je starec. 13 Hos­podin po­vedal Ab­rahámovi: Prečo sa Sára smeje a mys­lí si: Či by som na­ozaj moh­la porodiť, keď som zo­star­la? 14 Je azda Hos­podinovi niečo ne­možné? O rok o takomto čase sa vrátim k tebe a Sára bude mať syna. 15 Sára však za­pierala a po­vedala: Ne­smiala som sa. Bála sa totiž. Hos­podin jej po­vedal: Určite si sa smiala. Abrahámova prosba za Sodomu16 Od­tiaľ sa muži odo­brali a za­mierili k Sodome. Ab­rahám ich šiel od­prevadiť. 17 Hos­podin po­vedal: Môžem tajiť pred Ab­rahámom, čo chcem urobiť? 18 Ab­rahám sa bez­pochyby stane veľkým a zdat­ným národom a v ňom budú požeh­nané všet­ky národy zeme. 19 Jeho som si vy­volil, aby pri­kázal svojim synom i všet­kým svojim po­tom­kom dbať na Hos­podinovu ces­tu a konať podľa spravod­livos­ti a práva, aby Hos­podin mohol spl­niť Ab­rahámovi všet­ko, čo mu sľúbil. 20 Hos­podin po­vedal: Obžaloba Sodomy a Gomory je pri­veľká a ich hriech je veľmi ťažký. 21 Zo­stúpim teda a po­zriem sa, či na­ozaj robia, alebo nerobia tak, ako znie žaloba, čo došla ku mne. Chcem to vedieť. 22 Muži sa od­tiaľ odo­brali a šli do Sodomy, Ab­rahám ešte stále stál pred Hos­podinom. 23 Pri­stúpil bližšie a pýtal sa: Na­ozaj chceš za­hubiť spravod­livého s bezbožným? 24 Keby bolo v meste päťdesiat spravod­livých, za­hubil by si ich a ne­od­pus­til by si mes­tu pre tých päťdesiatich spravod­livých, čo sú v ňom? 25 Niečo také pred­sa ne­urobíš, aby si s bezbožným usmr­til aj spravod­livého. Po­tom by spravod­livý bol ako bez­božný? Niečo také pred­sa ne­urobíš. Či ten, čo súdi celú zem, nebude konať spravod­livo? 26 Hos­podin mu po­vedal: Ak náj­dem v meste Sodome päťdesiat spravod­livých, pre nich od­pus­tím celému tomu mies­tu. 27 Ab­rahám od­povedal: Od­vážil som sa zhovárať so svojím Pánom, hoci som len prach a popol. 28 Čo ak bude chýbať päť spravod­livých z päťdesiatich? Zničíš pre piatich celé mes­to? Ne­zničím, po­vedal, ak ich tam náj­dem štyrid­saťpäť. 29 On však vravel ďalej a spýtal sa: Možno sa ich tam náj­de len štyrid­sať. Od­povedal: Pre štyrid­siatich to ne­urobím. 30 Ab­rahám po­vedal: Nech sa môj Pán ne­na­hnevá, že ešte hovorím: Azda sa ich tam náj­de len trid­sať, a on od­povedal: Ne­urobím to, ak ich tam náj­dem trid­sať. 31 Ab­rahám ďalej po­vedal: Od­vážil som sa zhovárať so svojím Pánom. Čo ak sa ich tam náj­de len dvad­sať? Od­povedal: Nezahubím ich ani pre dvad­siatich. 32 Prosím, nech sa ne­hnevá môj Pán, po­kračoval, že ešte raz pre­hovorím. Možno sa ich tam náj­de len desať. Od­povedal: Pre desiatich ich nezahubím. 33 Keď Hos­podin skončil roz­hovor s Abrahámom, od­išiel, a Ab­rahám sa vrátil domov.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček