Ekumenický1. Mojžišova21

1. Mojžišova

Genesis

Izákovo narodenie1 Hos­podin navštívil Sáru, ako po­vedal, a spl­nil, čo jej sľúbil. 2 Sára počala a porodila Ab­rahámovi syna v jeho starobe a v čase, ktorý mu Boh pred­povedal. 3 Ab­rahám dal svoj­mu synovi, ktorého mu porodila Sára, meno Izák. 4 Na ôs­my deň ob­rezal Ab­rahám svoj­ho syna Izáka, ako mu pri­kázal Boh. 5 Ab­rahám mal sto rokov, keď sa mu narodil syn Izák. 6 Vtedy Sára po­vedala: Boh mi dal dôvod za­smiať sa. Kto sa to do­počuje, za­smeje sa. 7 A do­dala: Kto by bol po­vedal Ab­rahámovi, že Sára bude ešte pri­dájať synov? A pred­sa som mu porodila syna v jeho starobe. Zavrhnutie Hagar8 Chlapec rás­tol a od­stavila ho. V deň, keď bol Izák od­stavený, Ab­rahám vy­strojil veľkú hos­tinu. 9 Keď Sára videla, že syn Egypťan­ky Hagar, ktorého porodila Ab­rahámovi, vy­smieva sa jej synovi, 10 po­vedala Ab­rahámovi: Vy­žeň tú slúžku i jej syna, lebo syn tej­to slúžky ne­smie mať podiel na dedičs­tve s mojím synom Izákom. 11 Ab­raháma sa to veľmi dot­klo, lebo to bol jeho syn. 12 Boh však po­vedal Ab­rahámovi: Ne­tráp sa nad chlap­com ani nad slúžkou. Po­slúch­ni Sáru vo všet­kom, čo ti po­vedala, lebo tvoje po­tom­stvo sa bude volať po Izákovi. 13 No aj zo syna slúžky urobím veľký národ, lebo je tvojím po­tom­kom. 14 Ab­rahám včas­ráno vzal chlieb a mech s vodou, dal to Hagar; dieťa jej položil na plecia a pre­pus­til ju. Ona od­išla a blúdila po púšti Beér-Šeba. 15 Keď sa voda z mecha minula, položila chlap­ca pod jeden z kríkov, 16 po­odišla a sad­la si opodiaľ, asi na do­strel z luku, lebo si po­vedala: Ne­môžem sa dívať, ako zomiera dieťa. Sad­la si na­proti a na­hlas sa rozp­lakala. 17 Boh však počul chlap­cov hlas a Boží an­jel za­volal z neba na Hagar a po­vedal jej: Čo ti je, Hagar? Neboj sa, veď Boh počul chlap­cov hlas tam, kde je. 18 Vstaň, vez­mi chlap­ca a drž ho pev­ne svojou rukou, lebo z neho urobím veľký národ. 19 Vtom jej Boh ot­voril oči a ona za­zrela vod­ný prameň. Šla teda na­pl­niť mech vodou a dala sa chlap­covi na­piť. 20 Boh bol s chlapcom. Keď vy­rás­tol, býval na púšti a stal sa luko­strel­com. 21 Po­tom sa usadil na púšti Páran a mat­ka mu vzala ženu z Egypta. Abrahámova zmluva s Abímelechom22 V tom čase Abímelech a veliteľ jeho voj­ska, Píkol, po­vedali Ab­rahámovi: Boh je s tebou vo všet­kom, čo konáš. 23 Pre­to mi tu na Boha pri­sahaj, že ne­o­klameš ani mňa, ani môj­ho ná­sled­níka a moje po­tom­stvo, ale ako som sa ja ver­ne za­choval voči tebe, tak sa budeš aj ty správať voči mne a krajine, v ktorej si cudzin­com. 24 Ab­rahám po­vedal: Pri­sahám. 25 Po­tom Ab­rahám do­hováral Abímelechovi pre studňu, ktorej sa Abímelechovi sluhovia násil­ne zmoc­nili. 26 Abímelech od­povedal: Ne­viem, kto to urobil. Veď ani ty si mi to ne­oz­námil, ani som o tom do­siaľ ne­počul. 27 Vtedy Ab­rahám vzal ovce i dobytok, dal to Abímelechovi a obaja uzav­reli zmluvu. 28 Po­tom Ab­rahám od­delil zo stáda sedem oviec. 29 Abímelech sa spýtal Ab­raháma: Čo má znamenať tých sedem oviec, ktoré si od­delil? 30 On od­povedal: Vez­mi si odo mňa tých­to sedem oviec na svedec­tvo, že túto studňu som vy­kopal ja. 31 Pre­to sa to mies­to nazýva Beér-Šeba, lebo obaja tam pri­sahali. 32 Tak­to uzav­reli zmluvu v Beér-Šebe. Po­tom sa Abímelech a veliteľ jeho voj­ska Píkol po­brali a vrátili sa na územie Filištín­cov. 33 Ab­rahám za­sadil v Beér-Šebe tamarišku a vzýval tam meno Hos­podina, Večného Boha. 34 Ab­rahám dlho býval v krajine Filištín­cov.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček