Ekumenický1. Mojžišova46

1. Mojžišova

Genesis

Jákobov príchod do Egypta1 Iz­rael sa vy­dal na ces­tu so všet­kým, čo mal. Po príchode do Beér-Šeby priniesol obety Bohu svoj­ho otca Izáka. 2 Boh oslovil Iz­raela v nočnom videní: Jákob! Jákob! On od­povedal: Tu som! 3 Po­vedal mu: Ja som Boh, Boh tvoj­ho ot­ca. Neboj sa odísť do Egyp­ta, lebo tam z teba urobím veľký národ. 4 Ja sám pôj­dem s tebou do Egyp­ta a ja ťa od­tiaľ pri­vediem aj späť. Jozef ti vlast­nou rukou za­tlačí oči. 5 Jákob sa teda po­hol z Beér-Šeby. Iz­raelovi synovia naložili svoj­ho otca Jákoba, svoje deti a ženy na vozy, ktoré po­slal faraón, aby ho od­viez­li. 6 Vzali so sebou stáda a majetok, ktorý nadobud­li v Kanaáne a prišli do Egyp­ta — Jákob i všet­ko jeho po­tom­stvo. 7 Do Egyp­ta pri­viedol celé svoje po­tom­stvo — svojich synov a vnukov, svoje dcéry a vnučky. 8 Toto sú mená Iz­raelových synov, ktorí prišli do Egyp­ta — teda Jákoba a jeho synov: Jákobov pr­vorodený syn bol Rúben. 9 Rúbenovi synovia: Chanók, Pal­lú, Chec­rón a Kar­mí. 10 Šimeónovi synovia: Jemúel, Jámin, Óhad, Jákin, Cóchar a Šául, syn Kanaánčan­ky. 11 Léviho synovia: Geršón, Kehát a Merári. 12 Júdovi synovia: Ér, Ónan, Šéla, Perec a Zerach. Ér a Ónan však zo­mreli v Kanaáne. Perecovi synovia boli Chec­rón a Chámul. 13 Jis­sákarovi synovia: Tóla, Puv­va, Jób a Šim­rón. 14 Zebúlunovi synovia: Sered, Elón a Jach­leel. 15 Toto sú Leini synovia, ktorých porodila Jákobovi v Paddan Arame. Tam mu porodila aj dcéru Dínu. Všet­kých jeho synov a dcér bolo trid­saťt­ri. 16 Gádovi synovia: Cif­jón, Chag­gi, Šúni, Ec­bón, Éri, Aródi a Aréli. 17 Ašérovi synovia: Jim­na, Jišva, Jišvi, Bería a ich ses­tra Serach. Beríovi synovia: Cheber a Mal­kíel. 18 Toto sú synovia Zil­py, ktorú dal Lában svojej dcére Lei a ona ich porodila Jákobovi. Spolu ich bolo šest­násť. 19 Synovia Jákobovej manžel­ky Ráchel: Jozef a Ben­jamín. 20 Jozefovi sa v Egyp­te narodil Menašše a Ef­rajim, ktorých mu porodila Ásenat, dcéra ón­skeho kňaza Pótifera. 21 Ben­jamínovi synovia: Bela, Beker, Ašbél, Géra, Naáman, Échi, Róš, Mup­pím, Chup­pím a Ard. 22 Toto sú Ráchelini synovia, ktorých porodila Jákobovi, spolu ich bolo š­tr­násť. 23 Dánovi synovia: Chuším. 24 Naf­táliho synovia: Jach­ceel, Gúni, Jécer a Šil­lém. 25 Toto sú synovia Bil­hy, ktorú dal Lában svojej dcére Ráchel a ona ich porodila Jákobovi, spolu ich bolo sedem. 26 Cel­kový počet tých, čo prišli s Jákobom do Egyp­ta a po­chádzali z jeho bedier, bol šesťdesiatšesť ok­rem žien Jákobových synov. 27 Jozefovi sa v Egypte narodili dvaja synovia. Všet­kých osôb v Jákobovom dome, ktoré prišli do Egyp­ta, bolo sedem­desiat. 28 Jákob po­slal pred sebou k Jozefovi Júdu, aby vo­pred oznámil ot­cov príchod do Góšena. Tak prišli do kraja Góšen. 29 Jozef dal za­priah­nuť do svoj­ho voza a vy­šiel v ústrety svoj­mu ot­covi Iz­raelovi do Góšena. Keď sa stret­li, padol mu okolo krku a rozp­lakal sa. 30 Iz­rael po­vedal Jozefovi: Teraz už môžem zo­mrieť, keď som uzrel tvoju tvár a viem, že ešte žiješ. 31 Jozef po­vedal svojim bratom a rodine svoj­ho ot­ca: Pôj­dem to oznámiť faraónovi. Po­viem mu: Prišli ku mne z Kanaánu moji bratia a rodina môj­ho ot­ca. 32 Sú to pas­tieri oviec, chovatelia stád, a prišli so svojimi stádami, dobyt­kom a s celým majet­kom. 33 Keď vás faraón za­volá a spýta sa: Čím sa za­mest­návate?, 34 od­povedz­te mu: Tvoji sluhovia sú chovatelia stád od svojej mlados­ti až do­dnes, ako boli naši ot­covia. Po­viete to pre­to, aby ste moh­li zo­stať v kraji Góšen, lebo Egypťania majú od­por voči každému pas­tierovi oviec.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček