Ekumenický1. Mojžišova7

1. Mojžišova

Genesis

Vstup do korábu1 Po­tom Hos­podin po­vedal No­achovi: Voj­di do korábu s celou svojou rodinou, lebo som videl, že si spravod­livý predo mnou v tomto po­kolení. 2 Zo všet­kých čis­tých zvierat vez­mi so sebou sedem párov, sam­ca a samicu; z nečistých zvierat po páre, sam­ca a samicu. 3 Aj z nebeského vtác­tva vez­meš po sedem párov, sam­ca a samicu, aby sa za­chovalo po­tom­stvo na celej zemi, 4 lebo ešte sedem dní a po­tom spus­tím na zem dážď trvajúci štyrid­sať dní a štyrid­sať nocí a vy­hubím z povrchu zeme každú bytosť, ktorú som utvoril. 5 No­ach urobil všet­ko, čo mu roz­kázal Hos­podin. 6 No­ach mal šesťs­to rokov, keď voda po­topy za­plavila zem. 7 No­ach vošiel do korábu a s ním aj jeho synovia, jeho žena a jeho ne­ves­ty pred zá­plavou vody. 8 Z čistých i z nečistých zvierat, z vtáctva a zo všet­kého, čo sa hýbe na zemi, 9 vošlo po dvoch k Noachovi do korábu, samec a samica, ako mu pri­kázal Boh. Potopa10 Keď prešlo sedem dní, valila sa voda po­topy na zem. 11 V šesťstom roku No­achov­ho života, v druhom mesiaci, sedem­nás­teho dňa toho mesiaca, vy­razili všet­ky pramene ob­rov­skej pra­hl­biny, rozt­vorili sa nebes­ké uzávery 12 a pršalo na zem štyrid­sať dní a štyrid­sať nocí. 13 V ten is­tý deň vošiel do korábu No­ach a s ním jeho synovia Šém, Chám a Jefet, jeho žena a jeho tri ne­ves­ty. 14 Oni a všet­ky zvieratá, všetok dobytok, všet­ky plazy, čo sa hýbu na zemi, všet­ko vtác­tvo, všet­ky operen­ce a ok­ríd­len­ce podľa svojich druhov 15 vošli k Noachovi do korábu po páre zo všet­kých tvorov, v ktorých je dych života. 16 Zo všet­kých tvorov vošiel samec a samica tak, ako mu Boh pri­kázal. Hos­podin za ním za­vrel koráb. 17 Na zemi na­stala štyrid­saťdňová po­topa. Voda stúpala, dvih­la koráb a ten sa vzniesol zo zeme. 18 Voda veľmi stúpala a za­plavovala všet­ko na po­vr­chu zeme, no koráb sa vznášal na vode. 19 Voda tak veľmi stúpala nad pev­ninou, že za­topila všet­ky vy­soké vr­chy pod šírym nebom. 20 O pätnásť lakťov pre­vyšovala voda vr­chy, ktoré po­kryla. 21 Za­hynuli všet­ky tvory, ktoré sa po­hybovali po zemi, vtác­tvo, dobytok, divá zver, plazy, ktoré sa hýbali po zemi, i všet­ci ľudia. 22 Z toho, čo bolo na suchej zemi, za­hynulo všet­ko, čo malo v nozdrách dych života. 23 Boh za­hubil všet­ky bytos­ti, čo boli na po­vr­chu zeme: ľudí, dobytok, plazy a nebes­ké vtác­tvo. Všet­ko bolo vy­hubené zo zeme, os­tal iba No­ach a to, čo bolo s ním v korábe. 24 Voda ov­ládala zem stopäťdesiat dní.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček