Ekumenický1. Mojžišova23

1. Mojžišova

Genesis

Sárina smrť1 Sára sa dožila stod­vad­saťsedem rokov; to bol Sárin vek. 2 Zo­mrela v Kirjat-Ar­be, čo je Heb­ron, v Kanaáne. Ab­rahám šiel žialiť za Sárou a oplakávať ju. 3 Po­tom vstal od svojej mŕt­vej a oslovil Chetitov: 4 Som medzi vami len cudzinec a pri­sťahovalec; po­skyt­nite mi u vás mies­to pre rodin­ný hrob, kam by som mohol mŕt­vu od­niesť a po­chovať. 5 Chetiti Ab­rahámovi od­povedali: 6 Pane, počuj nás. Ty si medzi nami ako Božie knieža; po­chovaj mŕt­vu v najlepšom z našich hrobov. Ni­kto z nás ti nebude brániť po­chovať mŕt­vu v jeho hrobe. 7 Nato Ab­rahám vstal, po­klonil sa Chetitom, ľudu tej krajiny, a po­vedal: 8 Ak je to vaša vôľa, aby som svoju mŕt­vu po­choval tu, vy­počuj­te ma a pri­hovor­te sa za mňa u Efróna, Cócharov­ho syna, 9 aby mi pre­pus­til mak­pél­sku jas­kyňu, ktorá je na kon­ci jeho poľa. Nech mi ju pred vami predá na rodin­ný hrob za pl­nú cenu v striebre. 10 Ef­rón práve sedel medzi Chetit­mi. Chetita Ef­rón dal Ab­rahámovi v prítomnosti všet­kých Chetitov, ktorí prišli k mestskej bráne, túto od­poveď: 11 Nie tak, pane, vy­počuj ty mňa! Ja ti dávam pole aj s jaskyňou, ktorá je na ňom; dávam ti ju v prítomnosti môj­ho ľudu. Po­chovaj tam svoju mŕt­vu. 12 Ab­rahám sa hl­boko po­klonil obyvateľom tej krajiny 13 a v ich prítom­nos­ti Ef­rónovi po­vedal: Vy­počuj radšej ty mňa: Za pole ti za­platím pl­nú cenu v striebre. Vez­mi to odo mňa a ja tam po­chovám svoju mŕt­vu. 14 Nato Ef­rón Ab­rahámovi od­povedal: 15 Pane, ty ma vy­počuj: Po­zemok je za štyris­to striebor­ných šekelov. Čože je to pre mňa a pre teba? Len si po­chovaj svoju mŕt­vu. 16 Ab­rahám s tým sú­hlasil a od­vážil Ef­rónovi štyris­to striebor­ných šekelov podľa bežnej kupec­kej váhy, ako to žiadal pred Chetit­mi. 17 Tak prešlo Ef­rónovo pole v Makpéle na­proti Mam­ré — pole aj s jaskyňou na ňom, so všet­kými stromami na ňom i na celej medzi okolo — 18 do Ab­rahámov­ho vlast­níc­tva v prítomnosti všet­kých Chetitov, čo mali prí­stup do rady v mestskej bráne. 19 Po­tom Ab­rahám po­choval svoju manžel­ku Sáru v jaskyni na po­zem­ku v Makpéle na­proti Mam­ré, teda v Hebrone v krajine Kanaán. 20 Tak­to do­stal Ab­rahám od Chetitov do vlast­níc­tva po­zemok aj s jaskyňou na ňom, aby mal rodin­nú hrob­ku.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček