Ekumenický1. Mojžišova11

1. Mojžišova

Genesis

Babylonská veža1 Na celej zemi bola jed­not­ná reč a jed­not­né slová. 2 Keď sa ľudia po­hli od východu, našli rovinu v krajine Šineár a usadili sa tam. 3 Po­vedali si medzi sebou: Poďme, narob­me si tehál a vy­páľme ich. Teh­ly po­užívali na­mies­to kameňa a as­falt na­mies­to mal­ty. 4 Po­tom po­vedali: Poďme, vy­buduj­me si mes­to a vežu, ktorá svojím vr­cholom bude siahať do neba. Tak sa pre­slávime a nerozp­týlime sa po celej zemi. 5 Hos­podin však zo­stúpil, aby sa po­zrel na mes­to a vežu, ktorú stavali ľudia. 6 Hos­podin po­vedal: Sú jeden národ a všet­ci hovoria jed­nou rečou. Toto je iba začiatok ich výčinov; teraz im už nič nezab­ráni uskutočniť všet­ko, čo si zau­mienia. 7 Poďme, zo­stúp­me a zmäťme im reč, aby sa medzi sebou nedorozumeli. 8 Tak ich Hos­podin od­tiaľ rozp­týlil po celej zemi a pre­stali stavať mes­to. 9 Pre­to do­stalo meno Bábel, lebo tam zmiatol Hos­podin reč celej zeme. Hos­podin ich od­tiaľ rozp­týlil po celej zemi. Šémov rodokmeň10 Toto je Šémov rodok­meň: Dva roky po po­tope, keď mal Šém sto rokov, narodil sa mu Ar­pakšad. 11 Po Ar­pakšadovom narodení žil Šém päťs­to rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 12 Keď mal Ar­pakšad trid­saťpäť rokov, narodil sa mu Šelach. 13 Po Šelachovom narodení žil Ar­pakšad štyris­tot­ri rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 14 Keď mal Šelach trid­sať rokov, narodil sa mu Éber. 15 Po Éberovom narodení žil Šelach štyris­tot­ri rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 16 Keď mal Éber trid­saťštyri rokov, narodil sa mu Peleg. 17 Po Pelegovom narodení žil Éber štyris­tot­rid­sať rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 18 Keď mal Peleg trid­sať rokov, narodil sa mu Reu. 19 Po Re­uovom narodení žil Peleg dve­stodeväť rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 20 Keď mal Reu trid­saťd­va rokov, narodil sa mu Serúg. 21 Po Serúgovom narodení žil Reu dve­stosedem rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 22 Keď mal Serúg trid­sať rokov, narodil sa mu Náchor. 23 Po Náchorovom narodení žil Serúg dve­sto rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 24 Keď mal Náchor dvad­saťdeväť rokov, narodil sa mu Terach. 25 Po Terachovom narodení žil Náchor stodevät­násť rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 26 Keď mal Terach sedem­desiat rokov, narodil sa mu Ab­rám, Náchor a Háran. Abrámov rodokmeň27 Toto je Terachov rodok­meň: Terachovi sa narodil Ab­rám, Náchor a Háran. Háranovi sa narodil Lót. 28 Háran zo­mrel ešte za života svoj­ho otca Teracha vo svojej rod­nej zemi, v Chaldejskom Úre. 29 Ab­rám a Náchor sa oženili. Ab­rámova žena sa volala Sáraj a Náchorova žena sa volala Mil­ka. Bola to dcéra Hárana, ktorý bol ot­com Mil­ky a Jis­ky. 30 Sáraj bola ne­plod­ná, ne­mala deti. 31 Terach vzal svoj­ho syna Ab­ráma a svoj­ho vnuka Lóta, Háranov­ho syna, a Sáraj, svoju ne­ves­tu, ženu svoj­ho syna Ab­ráma, a vy­viedol ich z Chaldejského Úru, aby sa na­sťahovali do Kanaánu. Prišli do Cháranu a usadili sa tam. 32 Celý vek Terachov­ho života bol dve­stopäť rokov. Po­tom Terach v Chárane zo­mrel.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček