Ekumenický1. Mojžišova1,29

1. Mojžišova 1:29

Genesis

Po­tom Boh po­vedal: Dal som vám všet­ky semen­né rast­liny na zemi a všet­ky stromy, prinášajúce ovocie, v ktorom je semeno, aby vám boli po­kr­mom.


Verš v kontexte

28 Boh ich požeh­nal a po­vedal im: Ploďte sa a množte sa, na­plňte zem a pod­maňte si ju! Panuj­te nad mor­skými rybami, nad nebes­kým vtác­tvom a nad všet­kou zverou, čo sa po­hybuje na zemi! 29 Po­tom Boh po­vedal: Dal som vám všet­ky semen­né rast­liny na zemi a všet­ky stromy, prinášajúce ovocie, v ktorom je semeno, aby vám boli po­kr­mom. 30 No všet­kým suchozem­ským živočíchom, všet­kému nebes­kému vtác­tvu a všet­kému živému tvor­stvu, čo sa po­hybuje po zemi, dávam za po­travu všet­ky zelené byliny. Tak sa aj stalo.

späť na 1. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

29 A Bôh riekol: Hľa, dal som vám každú bylinu, ktorá plodí semä a ktorá je na tvári celej zeme, i každý strom, na ktorom je ovocie stromu, ktorý plodí semä. To všet­ko vám bude za po­krm.

Evanjelický

29 Po­tom riekol Boh: Aj­hľa, dal som vám všet­ky semenop­lod­né byliny, ktoré sú na celej zemi, a všet­ky stromy, na ktorých je ovocie s ich semenom; to vám bude za po­krm.

Ekumenický

29 Po­tom Boh po­vedal: Dal som vám všet­ky semen­né rast­liny na zemi a všet­ky stromy, prinášajúce ovocie, v ktorom je semeno, aby vám boli po­kr­mom.

Bible21

29 Bůh také ře­kl: „Hle, dal jsem vám všech­ny by­li­ny vy­dávající se­meno na ce­lém po­vrchu země i každý strom, na němž je ovo­ce vy­dávající se­meno. To vám bude za pokrm.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček