Ekumenický1. Mojžišova1,30

1. Mojžišova 1:30

Genesis

No všet­kým suchozem­ským živočíchom, všet­kému nebes­kému vtác­tvu a všet­kému živému tvor­stvu, čo sa po­hybuje po zemi, dávam za po­travu všet­ky zelené byliny. Tak sa aj stalo.


Verš v kontexte

29 Po­tom Boh po­vedal: Dal som vám všet­ky semen­né rast­liny na zemi a všet­ky stromy, prinášajúce ovocie, v ktorom je semeno, aby vám boli po­kr­mom. 30 No všet­kým suchozem­ským živočíchom, všet­kému nebes­kému vtác­tvu a všet­kému živému tvor­stvu, čo sa po­hybuje po zemi, dávam za po­travu všet­ky zelené byliny. Tak sa aj stalo. 31 Boh videl, že všet­ko, čo utvoril, bolo veľmi dob­ré. Bol večer a bolo ráno, šies­ty deň.

späť na 1. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

30 A všet­kým zvieratám zem­ským a všet­kému vtác­tvu nebes­kému a všet­kému, čo sa plazí na zemi, v čom je živá duša, dal som za po­krm všet­ko zelené byliny. A bolo tak.

Evanjelický

30 No všet­kým zvieratám zeme, všet­kému nebes­kému vtác­tvu, a vôbec všet­kému, čo sa hýbe na zemi a má v sebe dych života, budú po­travou všet­ky zelené byliny! I stalo sa tak.

Ekumenický

30 No všet­kým suchozem­ským živočíchom, všet­kému nebes­kému vtác­tvu a všet­kému živému tvor­stvu, čo sa po­hybuje po zemi, dávam za po­travu všet­ky zelené byliny. Tak sa aj stalo.

Bible21

30 Také veškeré polní zvěři, všem ne­bes­kým ptákům i vše­mu, co leze po ze­mi, zkrátka vše­mu, co má v sobě život, jsem dal za pokrm všech­ny ze­lené by­li­ny“ – a stalo se.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček