Roháček5. Mojžišova22,19

5. Mojžišova 22:19

Deuteronomium

A po­kutujú ho na sto strieb­ra a dajú ot­covi dievčiny, pre­tože vy­pus­til zlú po­vesť o dcére Iz­raelovej, a bude mu ženou; nebude môcť ju preč po­slať po všet­ky svoje dni.


Verš v kontexte

18 Vtedy vez­mú starší toho mes­ta muža a po­tres­cú ho. 19 A po­kutujú ho na sto strieb­ra a dajú ot­covi dievčiny, pre­tože vy­pus­til zlú po­vesť o dcére Iz­raelovej, a bude mu ženou; nebude môcť ju preč po­slať po všet­ky svoje dni. 20 Ale ak by to bola prav­da, a nenašiel by sa dôkaz panenstva dievčiny,

späť na 5. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

19 A po­kutujú ho na sto strieb­ra a dajú ot­covi dievčiny, pre­tože vy­pus­til zlú po­vesť o dcére Iz­raelovej, a bude mu ženou; nebude môcť ju preč po­slať po všet­ky svoje dni.

Evanjelický

19 Po­kutujú ho na sto striebor­ných, ktoré dajú ot­covi devy, pre­tože uviedol do zlej po­ves­ti iz­rael­skú pan­nu; ona zo­stane jeho ženou, a ne­smie ju ni­kdy pre­pus­tiť.

Ekumenický

19 Uložia mu po­kutu sto striebor­ných za to, že iz­rael­skú pan­nu uviedol do zlého svet­la a peniaze dajú dcérin­mu ot­covi. Ona mu zo­stane ženou a ni­kdy ju ne­smie pre­pus­tiť.

Bible21

19 Za to, že po­mlou­val iz­rael­s­kou pannu, mu uloží poku­tu sto še­ke­lů stříb­ra a dají je otci té dívky. Ta zůstane jeho manželkou a on ji po ce­lý svůj život ne­smí pro­pustit.