Roháček5. Mojžišova22,1

5. Mojžišova 22:1

Deuteronomium

Keby si videl blúdiť vola svoj­ho brata alebo jeho dobytča, ne­skryješ sa pred nimi, ale do­is­ta ich do­vedieš zpät svoj­mu bratovi.


Verš v kontexte

1 Keby si videl blúdiť vola svoj­ho brata alebo jeho dobytča, ne­skryješ sa pred nimi, ale do­is­ta ich do­vedieš zpät svoj­mu bratovi. 2 A keby tvoj brat nebol blízko teba, a ne­znal by si ho, do­vedieš to do svoj­ho domu, a bude u teba, do­kiaľ ho nebude hľadať tvoj brat, a vrátiš mu ho. 3 Tak učiníš s jeho oslom a tak učiníš i s jeho rúchom, tak učiníš s každou zt­ratenou vecou svoj­ho brata, ktorá by sa mu zt­ratila, keď ju naj­deš; nebudeš sa môcť ukryť.

späť na 5. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

1 Keby si videl blúdiť vola svoj­ho brata alebo jeho dobytča, ne­skryješ sa pred nimi, ale do­is­ta ich do­vedieš zpät svoj­mu bratovi.

Evanjelický

1 Keby si videl blúdiaceho vola alebo ovcu svoj­ho brata, ne­odop­ri im po­moc, ale určite ich pri­veď späť svoj­mu bratovi.

Ekumenický

1 Ak uvidíš blúdiace dobytča alebo ovcu svoj­ho brata, ne­prej­di pop­ri nich bez po­všim­nutia, ale určite ich pri­veď späť svoj­mu bratovi.

Bible21

1 Když uvi­díš bloudícího býka či ovci svého bra­t­ra, ne­buď lhos­tejný, ale po­ctivě je přiveď své­mu brat­ru zpět.